Nasze Lipianki zapraszają

Do wspólnego projektu “Cudze chwalicie – swoje jest piękne”. Pierwsze spotkanie z kijkami, zaplanowane już na 25 czerwca godz. 16.00! Zbiórka przy siedzibie stowarzyszenia – Lipianki 58. Na koniec – odpoczynek przy ognisku.

Szczegóły

Kontakt: 604 103 154

Energia elektryczna/cieplna z wiatru, słońca … dla nas

kolektoryW związku z trwającym naborem wniosku w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza na spotkanie w dniu 30.06.2016 r. o godz.16.30,  które odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Nowym Duninowie  przy ulicy Gostynińskiej 1 (sala gimnastyczna) wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie oraz osoby które są zainteresowane realizacją instalacji w ramach konkursu. Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe informacje zostaną przekazane na spotkaniu.

Harmonogram spotkań (więcej…)

XIV Sesja Rady Gminy

Obrady XIV sesji Rady Gminy odbędą się 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 1000w Szkole Podstawowej w Lipiankach.

Proponowany porządek obrad

 

Droga w Karolewie i park w Nowym Duninowie – do realizacji.

0025_2016-05-06_km_nasadzenProcedury dotyczące planowanych na ten i kolejny rok inwestycji posuwają się do przodu. Dziś Wójt Gminy podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie „Budowy drogi gminnej w m. Karolewo Etap III” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów ornych. Dofinansowanie pokryje 50% kosztów realizacji zakresu prac zawartego we wniosku (80.000 zł). Budowa drogi powinna zostać zakończona do końca października 2016 r. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie odcinek nawierzchni bitumicznej drogi o długości – 300 mb i szerokości 3 m, pobocza i oznakowanie pionowe.

Druga umowa, którą Wójt dziś podpisał w Warszawie dotyczy „Zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w parku zabytkowym w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II.” WFOŚiGW dofinansuje prace w 90%.

Nasz plan inwestycyjny na najbliższy okres jest bardzo ambitny – mówi Wójt. Mam nadzieję, że w całości uda się go wykonać, bo czekają na jego realizację mieszkańcy wielu naszych miejscowości.


zdj.: maj 2016 r.

Te nasadzenia, to efekt zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych w ubiegłym roku.

Komunikat.

alarmInformujemy, że w dniu16 czerwca 2016 r. (czwartek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie czynny będzie do godz. 14.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Dzień Dziecka w Nowym Duninowie.

W Zespole Szkół


 

Wypełnij ankietę

Wójt Gminy Nowy Duninów prowadzi nabór chętnych do udziału w planowanym projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu możliwe będzie zamontowanie na budynkach osób prywatnych oraz na obiektach użyteczności publicznej instalacji OZE takich, jak instalacje fotowoltaiczne tj. produkcja energii elektrycznej ze słońca o mocy 2kW, 3kW lub 4kW w zależności od zapotrzebowania gospodarstwa. Orientacyjny koszt całkowity instalacji 1kW to ok. 6 000 zł netto.

Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie 80%, czyli dla osoby prywatnej to koszt 20 % wartości inwestycji.

Przykładowo, dla instalacji o mocy 3kW orientacyjny koszt całkowity brutto wyniesie ok. 22.140 zł, w tym 17.712 zł dofinansowania oraz 4.428 zł wkładu własnego mieszkańca gminy.

Szczegóły

ANKIETA

Park w Nowym Duninowie – jak było – jak jest.

Sołectwo Nowy Duninów zakończyło budowę chodnika.

O funduszu sołeckim pisaliśmy dość szeroko w ostatnim wydaniu gazety gminnej. Rok 2016 to drugie podejście do wydatkowania tych środków.

Warto przy tym przypomnieć, że w 2014 r. wnioski złożyło 11 z 13 sołectw. Realizacja prowadzona była w 2015 r. W tym roku inwestycje z funduszu będą realizowane w 12 sołectwach.

Wczoraj oddano do użytku pierwszą inwestycję wykonaną w ramach funduszu sołeckiego – chodnik w zabytkowym parku w Nowym Duninowie. W ubiegłym roku sołectwo Nowy Duninów wykonało m.in. ławki na bulwarze oraz tablice informacyjne. Tak jak pozostałe inwestycje, we wszystkich sołectwach, powiązane są z działaniami podejmowanymi i planowanymi przez samorząd gminy.

„Zadnia wykonywane w ramach funduszu to przykład coraz większego zaangażowania naszych mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się wokoło – mówi Wójt. Warto wspierać tego typu inicjatywy, co czynię z wielką przyjemnością, bo trudno o coś cenniejszego od aktywności mieszkańców, którzy chcą współdecydować i współpracować.”

Wracając do oddanego wczoraj ciągu pieszego w duninowskim parku. Głównym wykonawcą tegorocznej inwestycji finansowanej z funduszu sołeckiego była wyłoniona w drodze konkursu ofert firma Koparex Paweł Lewandowski z Włocławka. Prace związane z rozbudową oświetlenia parkowego wykonała firma Sinstal z Nowego Duninowa. Wójt Gminy i Rada Gminy wspierali wykonanie zadania od projektu po wykonanie. Jak obrazują załączone zdjęcia warto było.

„Jestem dumna -mówi sołtys Teresa Michalska, że udało nam się tak szybko zakończyć budowę. To teraz kolejne piękne miejsce w naszym parku.”

Z relacji Pana Andrzeja Szymborskiego: „W trakcie prac ekipa budowlańców odnalazła kapsułę czasu, list w butelce pozostawiony przez poprzednich wykonawców chodnika. Stary chodnik wybudowano 1988 roku w technologii „lanego betonu” Nowy chodnik wybudowano z kostki brukowej. Ekipa Koparexu i Sinstalu sporządziła listę pracowników, kierowników oraz nadzorujących uzupełniła ją o opis zadania wraz z danymi Zlecającego i wraz z listem z 1988 roku umieściła ją pod kostką. Miejsca nie zdradzimy, obawiamy się że ktoś skusi się i wykradnie nasz skarb. Pozostaje tylko jedno pytanie: Kto i tym razem za ile lat wykopie naszą kapsułę?”

Nieodplatana pomoc prawna dla osób uprawnionych.

punkt pomocy prawnejW ubiegłym roku Wójt Gminy podpisał porozumienie ze Starostą Płockim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uprawnieni mieszkańcy naszej gminy od stycznia br. mogą korzystać z nieodpłatnych usług prawnika, ale w ograniczonym zakresie.

Lokalizacja punktów, harmonogram pracy, podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz zakres i wykaz osób i podmiotów, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna: powiat-plock.pl


 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy (ul. Osiedlowa 1, Nowy Duninów, tel. 24/261 02 36).

Radcy prawni przyjmują we wtorek i czwartek, w godzinach 800 – 1200

 

Spotkania minionego weekendu.

Co dalej?

Co dzieje się między weekendami?

koszenieChoć do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, sezon turystyczny w pełni, a kalendarz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wypełniony jest po brzegi. Relacji z tych spotkań, szczególnie w maju było u nas pod dostatkiem. Dziś trochę o toczącym się codziennym życiu w naszej gminie, zwykłych sprawach i niecodziennych inwestycjach.

Nieprzerwanie od wiosny trwają prace porządkowe i remonty. Przy utrzymaniu czystości, pielęgnacji parków, pracach konserwacyjnych i remontowych pracowało niedawno 27 osób, dziś 20 pracowników, zatrudnionych przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Właśnie dzięki dobrej współpracy z PUP Wójtowi udaje się utrzymać porządek na terenach stanowiących naszą własność. Dobra współpraca z zarządcami terenów nie będących w posiadaniu gminy też daje dobre efekty. Tak w zakresie utrzymania porządku jak i nowych inwestycji.

„Jeszcze w tym roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpocznie dużą inwestycję – mówi Mirosław Krysiak. Na modernizację zapory bocznej do końca 2016 wydatkowanych zostanie ok 2 mln zł. Całość inwestycji to koszt ok. 6 mln. Także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie nie zapomina o naszej sześćdziesiątce dwójce. Po raz kolejny zarządca rozpoczął koszenie poboczy. Ukończono również projekt budowy chodnika w Popłacinie. Kierownik Rejonu Płockiego W. Celmer przekazał jeszcze jedną dobrą informację – w tym roku GDDKiA rozpocznie remont chodnika od Soczewki do Nowej Wsi. Dla nas to inicjatywy równie ważne, jak nasze własne, bo służące naszym mieszkańcom i przybywającym do nas coraz liczniej turystom”.

W Brwilnie Dolnym kończymy ustawianie tablic z nazwami ulic. Ich wykaz znajdziecie państwo w Uchwale nr 79/IX/2015 z listopada 2015 r. – otwórz plik pdf. Trwa również konserwacja i naprawa hydrantów, a kolejne inwestycje gminne niebawem nabiorą kształtów (m.in. drogowe). Także nasze OSP doposażone zostaną niebawem w sprzęt, który w dużej części sfinansowany zostanie ze środków PSP i WFOŚiGW.

Pierwsze zadania finansowane z funduszu sołeckiego też rozpoczęte. Sołectwo Nowy Duninów już w najbliższą środę odda do użytku chodnik w zabytkowym zespole pałacowo – parkowym. Także sołectwo KarolewoNowa Wieś rozpoczęło remont świetlicy wiejskiej, a mieszkańcy Woli Brwileńskiej uporządkowali teren pod budowę swojej świetlicy.

Przed nami (17 czerwca) sesja Rady Gminy, która odbędzie się w szkole filialnej w Lipiankach.

Rolniku spisz się sam!

Jeszcze tylko kilka dni pozostało do zakończenia Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR), udział w badaniu jest obowiązkowy.

Najwygodniejszą i najprostszą formą pozwalającą zaoszczędzić czas jest samodzielny spis przez Internet. Właściciel gospodarstwa rolnego, w dogodnym dla siebie czasie, może wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej GUS – https://rolnictwo.stat.gov.pl. tylko do 9 czerwca!

infolinia telefoniczna badania: 22 279 99 99

osoba do kontaktu: Anna Lenartowicz, tel: 22 464 20 85, a.lenartowicz@stat.gov.pl

Więcej

Go to Top