Aktualności – door-to-door

Informujemy, iż z dniem 31.12.2023 r. zakończyło się finansowanie realizowanego przez gminę projektu pn. „Gmina Nowy Duninów stawia na dostępność” z grantu dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach projektu pn. “Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pomimo zakończenia finansowania, gmina Nowy Duninów w ramach środków własnych  nadal realizuje usługi indywidualnego transportu door-to-door dla pełnoletnich mieszkańców gminy Nowy Duninów, którzy posiadają orzeczenie o  niepełnosprawności lub  tych, którzy takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności w  samodzielnym przemieszczaniu się.

Cel przejazdu w ramach usługi door-to-door musi być powiązany z aktywizacją społeczno- zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Usługi w ramach trwałości projektu będą realizowane przez okres 32 m-cy, tj.  do  31  sierpnia  2025 r. na dotychczasowych zasadach, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przewozu.

Warto podkreślić, że cele i działania projektu znakomicie wpisały się w faktyczne i realne potrzeby mieszkańców Gminy Nowy Duninów, gdyż usługi cieszą się dużym zapotrzebowaniem wśród lokalnej społeczności. Natomiast zaplanowane wskaźniki w  projekcie zostały osiągnięte i wypracowane przed zakończeniem działań.

W okresie realizacji projektu zrealizowano 933 kursy przejeżdżając tym samym 63 195 km. Z  usług darmowego transportu skorzystało 76 osób, w tym  55 kobiet i 21 mężczyzn.

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi transportowej door-to-door można znaleźć tutaj: https://nowyduninow.info.pl/?page_id=11289
news_doortodoor_534


01042021_bus_doortodoor534Ruszamy z przewozami od drzwi do drzwi, czyli projektem zwanym „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Od dziś, tj. 1 kwietnia 2021 r. pod nr tel. 242610236 przyjmujemy zlecenia przewozu.

Kto może skorzystać z wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • osiągnął wiek emerytalny;
 • porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • posiada ograniczoną możliwość poruszania się;
 • jest osobą niewidomą lub słabowidzącą;
 • jest osobą głuchą lub słabosłyszącą;
 • jest osobą głuchoniewidomą;
 • posiada niepełnosprawność psychiczną lub intelektualną,

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem świąt i innych przewidzianych prawem dni wolnych od pracy, w godz. od 9:00 do 15:00.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 4 dni przed planowanym przejazdem:

 • telefoniczne (tel. 24 261 02 36), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie;
 • drogą mailową, na adres ug@nowyduninow.info.pl;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów;
 • osobiście w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
 • Przez internet: http://doortodoor.nowyduninow.info.pl

 


 

Nowy Duninów dn. 16.03.2021 r.

OGŁOSZENIE Nr 1/2021

WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

z dnia 16 marca 2021 r.

Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak ogłasza, że od 1 kwietnia 2021 r. dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w wieku powyżej 18 lat, wykazujących potrzebę wsparcia w zakresie mobilności, spełniających jedną z wymienionych przesłanek:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • wiek emerytalny;
 • poruszanie się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • posiadanie ograniczonej możliwość poruszania się;
 • osoby niewidome i słabowidzące;
 • osoby głuche i słabosłyszące;
 • osoby głuchoniewidome;
 • posiadanie niepełnosprawności psychicznej i intelektualnej,

zostaną uruchomione usługi transportowe door-to-door.

 

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

 

Przewóz wykonywany będzie nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem świąt i innych przewidzianych prawem dni wolnych od pracy, w godz. od 9:00 do 15:00.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonywać z czterodniowym wyprzedzeniem czasowym. Odwołanie lub rezygnację z usługi transportowej door-to-door należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin jej realizacji zgodnie z zamówieniem.

Gmina Nowy Duninów niezwłocznie poinformuje mieszkańca o niemożności realizacji usługi przewozu door-to-door.

Zgłoszenia usługi przewozu door-to-door można dokonywać od 1 kwietnia 2021 r.:

 • telefoniczne, pod numer 24 261 02 36, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie;
 • drogą mailową, na adres ug@nowyduninow.info.pl;
 • poprzez aplikację internetową do zamawiania przewozów;
 • na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • osobiście w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

Osoba do kontaktu: dyspozytor Katarzyna Majchrowska.

Zasięg terytorialny usługi transportowej door-to-door obejmuje obszar powiatu płockiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gminy i miasta Płocka oraz obszary poza terenem powiatu płockiego, położone w promieniu 50 km. liczonych od siedziby gminy Nowy Duninów, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gostynin i Włocławek.

Z usługi transportowej door-to-door osoba uprawniona może skorzystać maksymalnie trzy razy w tygodniu.

W przypadku stwierdzenia, że z usługi transportu door-to-door skorzystała osoba nieuprawniona – osoba taka jest zobowiązana zwrócić koszt przejazdu gminie Nowy Duninów.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie: www.nowyduninow.info.pl, w zakładce DOOR-TO-DOOR dostępne są:

 1. bieżące informacje dotyczące realizacji usługi transportowej door-to-door;
 2. treść Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w gminie  Nowy Duninów;
 3. ZLECENIE przewozu w ramach usługi transportowej door-to-door.

 Wójt Gminy Nowy Duninów

-//-

Mirosław Krysiak


Oferta dotycząca zakupu samochodu do przewozu oób niepełnosprawnych w ramach projektu door-to-door (https://nowyduninow.info.pl/?page_id=11280) została wybrana. Dziś, 5 lutego 2021 r., Wójt podpisał umowę z firmą Auto Serwis Pasikowski Sp. z o.o.. Samochód trafi do nas pod koniec marca 2021 r.

Będzie wyposażony m.in. w windę, wysuwany elektronicznie próg, dodatkowe uchwyty dla osób wsiadających, zabezpieczenia do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

 Poniżej filmy z kanału @TruckVanPL  · Magazyn


Go to Top