KRUS

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

plakat_BGR_18_7_2023_dWażne terminy: 
21.04.2023 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie30.06.2023 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
10-28 lipca 2023 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.
W  dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych.

 

 


26 marca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Płocku, ul. Otolińska 25  (tel. 24 267 44 25; 24 267 44 10;  e-mail: plock@krus.gov.pl,) oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Ważne terminy:
23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
07/08.2021 r. – wizytacja gospodarstw finałowych.

Załączniki:

 • Regulamin
 • Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)

WIĘCEJ NA STRONIE: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/ 

 


APEL o niezwłoczne zgłaszanie wypadków do KRUS

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i – przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków – wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę akcje informacyjne KRUS o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków w zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadamianiu KRUS jest poważnym problemem, który skutkuje dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy(w każdej placówce) osobiście albo za pośrednictwem, poczty telefonu, lub poczty elektronicznej.

===========================================================================

Dbasz o bezpieczeństwo – dbasz o zdrowie i życie

Rolnicy oraz wykonujący prace i przebywający w gospodarstwie rolnym narażeni są na szereg niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki oraz choroby zawodowe, dlatego też KRUS przygotował do wykonania tzw. list kontrolnych, jako narzędzi do oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

lista kontrolna “Upadek to nie przypadek“:  https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/Lista_Upadek_2020.pdf

Lista kontrolna – ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych”: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/lista_kontrolna_maszyny_2020.pdf

===========================================================================

TarczaAntykryzysowa_plakat_A3_kolor

Najważniejsze rozwiązania  Tarczy Antykryzysowej Rolnictwa. Szczegóły proponowanych rozwiązań dla rolników i ich domowników oraz dla przedsiębiorców w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa.

===========================================================================

 

UPADKI CHODZĄ
PO LUDZIACH
Informacja KRUS o wypadkach – przeczytaj, to ważne Konkurs “Bezpiecznie na wsi” rozstrzygnięty


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała i przeprowadziła na terenie działania Placówki Terenowej w Płocku konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi”.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Do organizacji konkursu włączyło się 5 gmin: Bodzanów, Gąbin, Iłów, Nowy Duninów oraz Płock, z których udział wzięło 251 uczniów.

Dotychczas rozstrzygnięto 2 z 3 etapów konkursu, w każdym etapie nagrodzono 3 uczniów w 2 kategoriach wiekowych: klasy 0-3 i 4-6.

Z terenu gminy Nowy Duninów do konkursu przystąpiło 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.

Wśród prac złożonych na konkurs komisja konkursowa, składająca się z pracowników KRUS PT w Płocku oraz przedstawiciela Urzędu Gminy, wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi:

 • w grupie klas 0-3 I-sze miejsce zajęła praca Karola Adamskiego z II klasy, miejsc II i III nie przyznano,
 • w grupie klas 4-6 I-sze miejsce zajęła praca Pauliny Kaleja z V klasy, II-gie miejsce Natalia Michalska z klasy V, III-cie miejsce Małgorzata Cichowicz z klasy IV. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS oraz Wójta Pana Mirosława Krysiaka.

Spośród prac nagrodzonych w I etapie z terenu wszystkich gmin biorących udział w konkursie, w etapie powiatowym zostali wyłonieni zwycięzcy również w dwóch grupach wiekowych. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez KRUS Oddział Regionalny w Warszawie Placówkę Terenową w Płocku oraz Starostę Płockiego Pana Zgorzelskiego i uroczyście wręczone w dniu 20 czerwca w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Płocku.

Prace nagrodzone w II etapie przechodzą do oceny przez komisję etapu wojewódzkiego.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w 2010 r. dla gminy Nowy Duninów


W 2010 roku z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Płocku zgłoszono 216 wypadków, o 15 więcej niż w 2009 roku.

Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznano 186 wypadków, w pozostałych 30 przypadkach:

 • 19 zdarzeń nie uznano za wypadki przy pracy rolniczej,
 • 5 poszkodowanych nie posiadało uprawnień do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem,
 • 4 poszkodowanych zrezygnowało z roszczeń,
 • 1 zdarzenie uznano za wypadek, ale odmówiono prawa do odszkodowania z powodu wykonywania pracy w stanie nietrzeźwości,
 • 1 zdarzenie uznano za wypadek, ale odmówiono prawa do odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa podczas wykonywania pracy.

Najwięcej wypadków zaistniało w grupach: „upadek osób” – 76 zdarzeń, „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” – 27 zdarzeń oraz „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 23 zdarzenia.

Na terenie gminy Nowy Duninów zgłoszono 3 wypadki, co stanowi 1,38% wszystkich zgłoszeń. 2 wypadki zgłoszono w grupie „upadek osób”, a 1 w grupie „inne zdarzenia”.

Na terenie gminy nie odnotowano zgłoszenia choroby zawodowej.

IX Ogólnokrajowy Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rozpoczyna się nowa edycja konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne. Organizatorami Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

IX edycja konkursu odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W kategorii gospodarstw indywidualnych w konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie prowadzące indywidualna rolniczą działalność produkcyjną. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do konkursu w najbliższej placówce terenowej KRUS w terminie do 15 marca 2011 r.
Przy ocenie będą brane pod uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Na laureatów czekają cenne nagrody.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia do konkursu można uzyskać w placówkach KRUS, w przedstawicielstwach współorganizatorów oraz w prasie i na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

KRUS INFORMUJE

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

Nowy rok to właściwy czas na przypomnienie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, ponieważ wkrótce rozpoczną się wzmożone prace polowe.

 

Środowisko i prace wykonywane przez rolników są bardzo różnorodne. Powoduje to, iż jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych czynników. Ponadto czas pracy jest nienormowany i często przekracza osiem godzin dziennie. Stres, pośpiech, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonanej czynności, to także czynniki wpływające na wzrost wypadków w rolnictwie. Największy udział w zgłaszanych wypadkach mają wypadki, do których doszło na skutek upadku osób. Najczęściej podczas przemieszczania się po podwórzu, czy w budynkach inwentarskich (poślizgnięcie, potknięcie, upadek z drabiny). Przyczyną może być chociażby śliska, nierówna nawierzchnia, czy używanie nieodpowiedniego obuwia, niewłaściwe zabezpieczenia. Po upadkach, na drugim miejscu są wypadki powstałe podczas pracy ze zwierzętami (uderzenia, przygniecenia i ugryzienia przez zwierzęta). W dalszej kolejności plasują się wypadki, do których doszło w wyniku pochwycenia przez ruchome części maszyn i urządzeń, np. pilarki tarczowe i łańcuchowe. Aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować ryzyko powstania wymienionych zdarzeń wypadkowych zalecamy:

 • Używać odpowiedniego obuwia (trzewiki na protektorowanej, antypoślizgowej podeszwie)
 • Ograniczyć śliskość nawierzchni, ciągów komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, oczyszczanie nawierzchni w pomieszczeniach inwentarskich, na podwórzu
 • Utwardzić i wyrównać nawierzchnię podwórza
 • Usunąć zbędne przedmioty, substancje, a pozostałe prawidłowo składować
 • Stosować odpowiednie drabiny posiadające zabezpieczenia przed obsunięciem
 • Stosować wszelkiego rodzaju zabezpieczenia stanowiska pracy, maszyn i innych urządzeń np. uchwyty, barierki, osłony
 • Ostrożność i właściwy sposób obsługi podczas pracy ze zwierzętami
 • Zachowanie należytej koncentracji, ostrożność i brak pospiechu podczas obsługi maszyn rolniczych i urządzeń

 

 

To tylko przykłady jak ograniczyć lub wyeliminować zagrożenia jakie na co dzień wiążą się z praca rolnika. Sposobów na kształtowanie bezpiecznej pracy rolnika jest wiele, ale tylko do niego samego należy decyzja co zrobi i jak bardzo zależy mu na uniknięciu zagrożeń i podniesienia bezpieczeństwa nie tylko własnego, ale także jego najbliższych.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca wszystkich rolników do wprowadzenia w gospodarstwach zmian poprawiających bezpieczeństwo pracy oraz do przestrzegania podstawowych zasad BHP.

Jeżeli jednak dojdzie do wypadku, przypominamy iż należy zgłosić go w najbliższej placówce terenowej KRUS, jak najwcześniej (bez zbędnej zwłoki). Wypadek zgłosić może sam poszkodowany, członek rodziny, albo inna osoba (osobiście, telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną).

Go to Top