Archive for marzec, 2024

Informacja

Screenshot 2024-03-26 at 11-37-50 Facebook

Świetlica w Woli Brwileńskiej oficjalnie otwarta.

Sprzedaż biletów miesięcznych

Screenshot 2024-03-26 at 11-07-10 Facebook

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY NOWY DUNINÓW na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZESamodzielny Referent-Ekodoradca w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów w ramach projektu „Mazowsze bez Smogu” realizowanego w ramach FEM 2021-2027

 

Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w terminie do: 19 kwietnia 2024 r., do godz. 10:00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (w zamkniętej kopercie), pokój nr 11 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Nowym Duninowe ul. Osiedlowa 1, 09- 505 Nowy Duninów, z dopiskiem na kopercie:
„Aplikacja na stanowisko: „Samodzielny Referent-Ekodoradca”.
19 kwietnia 2024 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie najpóźniej do 19 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00.
Zgłoszenia kandydatów: złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru. Ogłaszający zastrzegają sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub uznania naboru za nierozstrzygnięty.

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/173

Głośne próby elektronicznych syren alarmowych!

syrenaW czwartek 21 marca i w piątek 22 marca 2024 roku, w godzinach 8.00 – 15.00, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku ORLEN SA, terenie spółki Basell Orlen Polyolefins (BOP) oraz kompleksie budynków Centrum Administracji i Biura Zakupów, przeprowadzone zostaną głośne próby elektronicznych syren alarmowych.

Próby prowadzone będą zgodnie z przyjętym harmonogramem sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ORLEN S.A. w 2024 r. Próby zostaną poprzedzone każdorazowo komunikatem głosowym w momencie ich rozpoczęcia, a następnie zostanie przeprowadzony krótki test włączenia syren zamontowanych na poszczególnych obiektach w zakładzie.

Go to Top