Gminny Ośrodek Kultury

Wakacje w GOK (1)

Klimatyczne pogaduchy

 

 

rajd rowerowy 1

 

 

Dzieñ dziecka

plakat duninow

 

 

 

Zadanie pn. “Przyrodniczy Uniwersytet”

mające na celu dyfuzję innowacji społecznych poprzez organizację
warsztatów z zakresu zielarstwa, warsztatów kokedame oraz wyjazdu studyjnego
zostało dofinansowane przez
Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w formie grantu w kwocie 5 000,00 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020″ .
Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce.
 

Zadanie pn. “Warsztaty filmowe”

mające na celu
rozwój kompetencji poprzez organizację warsztatów filmowych
oraz kostiumowych dla dzieci i młodzieży przy udziale seniorów
ZOSTAŁO DOFINANSOWANE PRZEZ
LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM W FORMIE GRANTU W KWOCIE 5 000,00 ZŁ
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 ” WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 -2020″ .
ZADANIE REALIZUJE GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE Z SIEDZIBĄ W SOCZEWCE.

  

Kochanym Dzieciakom!
Z okazji Dnia Dziecka 
 życzę dużo radości, nieziemskich pomysłów i spełnienia najskrytszych marzeń.

 

Zapraszam WAS do udziału w konkursie MINI PLAYBACK SHOW:

REGULAMIN KONKURSU „MINI PLAYBACK SHOW”
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Katarzyna Ludwiczak

CELE KONKURS
 popularyzowanie działań artystycznych,
 rozwijanie kreatywności dzieci,
 promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 rozwijanie zainteresowań uczniów i uzdolnień muzycznych
 zachęcenie do czynnego udziału w imprezach muzycznych

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs jest otwarty dla dzieci w wieku od 5 lat. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko lub grupa dzieci (max 3 osoby).

FORMA KONKURSU: Prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w naśladownictwo gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej (od muzyki klasycznej do muzyki współczesnej) poprzez jak najwierniejsze wcielenie się w rolę – imitując ich śpiew i taniec, przy wykorzystaniu autentycznych utworów jako playbacku, w przygotowanych we własnym zakresie strojach i rekwizytach.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór muzyczny o długości od 3-5 min i przygotowuje się we własnym zakresie. Przygotowanie obejmuje również dostarczenie do organizatorów wybranego utworu na nośniku, (CD, pendrive) .
2. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. Podczas występu dziecko nie może być ubrane prowokacyjnie.
3.Wszystkie rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.
4.Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia do dnia 30.05.2019.
5. Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez powołane Jury. Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna.
6. Uczestnicy konkursu podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.

MIEJSCE REALIZACJI: Boisko LKS Wisła w Nowym Duninowie podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

TERMIN REALIZACJI: 01.06.2019 r godz. 15.00

PRZEBIEG KONKURSU W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – 5-7 lat,
II kategoria 8- 10 lat,
III kategoria 11 – 13 lat.
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  W KONKURSIE MINI PLAYBACK SHOW ORGANIZOWANYM PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE Z SIEDZIBĄ W SOCZEWCE
1. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, wiek )
w konkursie muzycznym Mini Playback Show.

2. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

3. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.

5. Administartorem Danych Osobowych GOK w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce jest:
kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedziba w Soczewece,
ul. ks. P. Kwiatkowskiego 1 , 09-0506 Soczewka

6. Informuję, że posiada Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

7. Okres przechowania danych osobowych przez administratora danych osobowych wynosi jeden rok od podpisania zgody.

8. W sprawach związanych z Pani/a dziecka danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, inspektor@nowyduninow.info.pl
…………………………………………………………..
Miejscowość i data

 

#słuchajwdomu

“Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.

Marcus Tullius Cicero

Kochane Dzieci!
Chciałabym zaprosić Was do wysłuchania siedmiu słuchowisk, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez osoby, które możemy nazwać Przyjaciółmi dzieci.
W okresie od Dnia Mamy do Dnia dziecka codziennie będziecie mogli posłuchać bajki nagranej dla Was przez jednego z Przyjaciół.

Nagranie Wam dedykowane będzieci mogli oglądąć w Infoplock TV.
Mam nadzieję, że czas spędzony z literaturą rozbudzi Waszą ciekawość świata.
Chciałabym również zachęcić Was do wykonania zadań, o których dowiecie się po wysłuchaniu bajki.
Niech czas spędzony w domu nie będzie nudny!

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pt. MURAL JANA PAWŁA II”  
Regulamin konkursu “ Mural Jana Pawła II”

” Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”
( Jan Paweł II)

Organizator

Organizatorem konkursu tematycznego „ Mural Jana Pawła II ” jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

Uczestnicy
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 1-8 szkoły podstawowej.

Idea konkursu
1. Mając na uwadze fakt, że w 2020 r. jest obchodzona 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypada 18 maja chcemy przybliżyć jego uczestnikom postać Karola Wojtyły. Głównym tematem Konkursu będzie ukazanie Jana Pawła II jako człowieka odważnych czynów, szanującego człowieka. Jan Paweł II pod tym względem stał się autorytetem i przewodnikiem dla młodzieży.

Technika: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane.
Format: minimum A3.

Cele konkursu
Celem Konkursu to:
1. Przypomnienie życiorysu i głównych wątków dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
2. Ukazanie nauczania Jana Pawła II na temat wierności prawdzie, odwadze postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, obrony wartości.
3. Ukazanie Jana Pawła II jako wzoru nauczyciela i autorytetu dla młodzieży.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu pt. „Mural Jana Pawła II”.
Uczestnicy mogą zgłaszać prace do konkursu od dnia 18 maja do dnia 30 września 2020 r. włącznie. Prace należy przekazać do P. Katarzyny Ludwiczak, tel. 506 613 534.
2. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce , ul.ks. P. Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacją danych osobowych uczestnika Konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zakładce GOK, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych i brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Uczestnik przekazując pracę na konkurs powinien dołączyć pisemną klauzulę na przetwarzanie danych osobowych wraz z numerem telefonu rodzica/opiekuna prawnego, dzięki czemu możliwe będzie poinformowanie uczestnika o postępowaniu konkursowym.
W przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni, mają prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w konkursie jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, inspektor@nowyduninow.info.pl; tel. 24/2610236 wew.117
Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA:
Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i naziwko dziecka)

w konkursie plastycznym pt. ” Mural Jana PawłaII” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych ososbowych w związku z udziałem w w/w konkursie.
………………………………………………………………….
(data i podpis rodzica)
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wizerunek może być umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis, nr telefonu rodzica)

3. Najpóźniej do dnia 10 października 2020 r. Komisja Konkursowa poinformuje o przebiegu konkursu
4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
5. Więcej informacji odnośnie Konkursu można uzyskać u Organizatora pod nr tel. 506613534.
6. Koordynatorem Konkursu jest kierownik GOK w Nowym Duninowie – Katarzyna Ludwiczak.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

BABSKI WIECZÓR

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie
oraz Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej

 

 zapraszają wszystkie Panie 

na Babski wieczór z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie odbędzie się 13.03.2020 o godz. 17.00

w sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej

w Nowym Duninowie

 

 w programie:
- warsztaty masażu rolującego,
- występ zespołu folkowego TERAZ MY

F E R I E 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie
z siedzibą w Soczewce
zaprasza na zajęcia do

SZKOŁY DETEKTYWÓW

oraz
10.02. 2020 – lodowisko
12.02.2020 – kręgielnia
17.02.2020- wycieczka do Warszawy (zwiedzanie lotniska
im. F. Chopina, Eldorado)- zapisy do 10.02.2020r
W pozostałe dni zajęcia będą odbywać się według harmonogramu:
pierwszy tydzień ferii – w Soczewce w godz. 10.00-13.00
drugi tydzień ferii w Nowym Duninowie – w godz. 10.00-13.00
zapisy osobiście lub pod nr telefonu 506 613 534
                       Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku
                                       SEKCJA W NOWYM DUNINOWIE
                           Zaprasza osoby chętne do poszerzania wiedzy
                  podczas zajęć oferowanych w roku akademickim 2019/20.

 

                              Osoby zainteresowane proszę o kontakt 
     z koordynatorem gminnym: Katarzyna Ludwiczak, tel. 506 613 534

 

                               Inauguracja roku akademickiego odbędzie się
                                      w Teatrze Dramatycznym w Płocku
                                                07.10.2019 o godz. 11.00
Oferta zajęć organizowanych w GOK w Nowym Duninowie oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce
Zajęcia organizowane będą według następującego harmonogramu:
Wtorek, 15.30 – 18.00 “Mini Przedszkole”
czwartek 15.30 – 18.00 ” Zajęcia plastyczne”, zajęcia taneczne – na terenie szkoły w Nowym Duninowie (zajęcia od 08.10)
poniedziałek, środa, piątek 12.30 – 18.00 GOK w Soczewce
Oferta zajęć GOK w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce:
zajęcia plastyczne,
Klub Seniora,
Taniec nowoczesny dla dzieci
Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Oferta Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce:
wyrównywanie braków w nauce, tzw. odrabianki
Poradnia Konsultacyjna dla osób uzależnionych,
zajęcia rozwijające (wyobraźnię, spostrzegawczość, umiejętność rozpoznawania emocji, poczucie piękna i estetyki, postawę fair play, zachowanie prozdrowotne, nawyki aktywnego wypoczynku),
uroczystości okolicznościowe w celu podtrzymania tradycji,
zagospodarowanie czasu wolnego,
organizacja półkolonii w czasie ferii zimowych i wakacji,

 

tel. kontaktowy: 506 613 534

 

WAKACJE W GOK

zajęcia w formie półkolonii od 01.07 – 12.07.2019 r 

w godz. 10.00 – 14.00 w szkole w Nowym Duninowie

 

01.07.2019 – wycieczka do Wioski afrykańskiej w Sobanicach

09.07.2019 – wycieczka do Parku Linowego w Płocku

zajęcia w formie półkolonii od 15.07 – 26.07.2019r

w godz. 10.00 – 14.00 w szkole w Soczewce

16.07.2019 r – wycieczka PGE Giganty Mocy + tor saneczkowy

23.07 – 26.07.2019 – wycieczka w Góry Stołowe

Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy

osobiście lub telefonicznie K. Ludwiczak 506 613 534

tablica inf dofinansowanie UE

 Zapraszamy do udziału w konkursie muzycznym

MINI PLAYBACK SHOW

który odbędzie się w dniu 01.06.2019r od godz. 15.00

podczas uroczystości z okazji DNIA DZIECKA

na stadionie LKS Wisła w Nowym Duninowie

więcej informacji w GOK, tel. 506 613 534

 plakat_rajd_2019_2048

 Zaproszenie

      na koncert w wykonaniu

Narodowego Baletu Gruzji “Sukhishvili “

 
                     Gruziński balet narodowy “Sukhishvili” to jeden z czołowych
i największych tanecznych zespołów świata,
posiadający własną orkiestrę.
Koncert odbędzie się 15.02.2019 r o godz. 19.00 w Orlen Arenie w Płocku

Osoby zainteresowane udziałem w koncercie proszę o kontakt telefoniczny, pod nr tel. 506 613 534

REGULAMIN KONKURSU
„Najsmaczniejsza potrawa z darów lasu i Wisły”

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce.

CEL KONKURSU
⦁ Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o regionalnych potrawach opartych na surowcach pochodzących z lasów i rzeki Wisły, które mogą się stać wizytówką regionu.
⦁ Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych potraw w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki i restauracji) oraz przetwórstwa.

PRZEDMIOT KONKURSU
⦁ Przez potrawy z darów lasu i Wisły rozumiemy potrawy przygotowane na bazie surowców występujących w lokalnych lasach (także produkty mięsne z dziczyzny) i w rzece Wiśle.
⦁ Potrawy wymienione w pkt 1 powinny wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
⦁ W konkursie biorą udział przedstawiciele sołectw oraz organizacji pozarządowych, w Nowym Duninowie.
⦁ Udział w Konkursie należy zgłosić do 03.03.2019r. Osoba do kontaktu – Katarzyna Ludwiczak, tel. 506 613 534, e-mail: kalud1@poczta.onet.pl.

PRZEBIEG KONKURSU
⦁ Każda osoba fizyczna, jak i organizacja pozarządowa może zgłosić jedną potrawę.
⦁ Komisja Konkursowa, której skład ustali organizator, będzie składała się z przedstawicieli samorządu gminy.
⦁ Komisja Konkursowa oceni i przyzna główne miejsca w dwóch kategoriach:
– danie z produktów leśnych,
– danie z darów Wisły
⦁ Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy w dniu 8 marca 2019 r. w Nowym Duninowie.
⦁ Wyniki ogłoszone przez komisję konkursową są ostateczne. Od decyzji komisji nie można wnieść odwołania.

NAGRODY
⦁ Po ocenie i degustacji zaprezentowanych potraw, Komisja Konkursowa przyzna nagrody
Nagrodami w konkursie będą dyplomy dla wszystkich uczestników Konkursu oraz nagrody rzeczowe ( tablet)

INFORMACJE DODATKOWE
⦁ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji przepisów wystawionych do konkursu potraw, ich zdjęć oraz wizerunku wykonawców potraw konkursowych, z podaniem imion, nazwisk.
⦁ Wszystkie pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie, a związane z organizacją konkursu prosimy kierować na adres: kalud1@poczta.onet.pl, Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie, ul. ks. P. Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka, tel. 506 613 534

Karta Zgłoszenia

Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres Organizatora.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………………

Nazwa dania: …………………………………………………………..……………………………

Przepis na danie zgłoszone do konkursu. ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „Najsmaczniejsza potrawa z darów lasu i Wisły”
ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE
Z SIEDZIBĄ W SOCZEWCE

1. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na udział ………………………………………………….
(imię i nazwisko)
w konkursie„Najsmaczniejsza potrawa z darów lasu i Wisły”, organizowanego w ramach projektu ” Aktywizacja mieszkańców gminy Nowy Duninów do podejmowania działań promujących produkty lokalne”, dofinansowanego przez LGD Aktywni Razem.
2. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

3. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanego przez mnie przepisu w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

4. Podanie danych jest dobrowolne,ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.

5. Administartorem Danych Osobowych GOK w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce jest kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedziba w Soczewece, ul. ks. P. Kwiatkowskiego 1 , 09-0506 Soczewka, tel. 506 613 534

6. Informuję, że posiada Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

7. Okres przechowania danych osobowych przez administratora danych osobowych wynosi jeden rok od podpisania zgody.

8. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Agnieszką Domosławską, te. 24/2610236.
Podpis uczestnika : …………………………………………………………………………………

FERIE ZIMOWE w GOK

28 – 01.2019 r w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie
29.01.2019 kręgielnia
31.01.2019 – lodowisko
04 – 08.01.2019 zajęcia w Soczewce
W programie m.in.: poznanie obyczajów Meksyku
zabawy dzieci meksykańskich
zajęcia plastyczne
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00 – 13.00
Wszystkich chętnych prosimy o zapisy na zajęcia
pod nr tel. 506 613 534
W czasie ferii zaplanowana jest również
wycieczka do Warszawy.
W programie:
- sala zabaw ( m.in. labirynty, przeciskacze, podwieszane suwadła,
zjeżdzalnia imitująca Wodospad Niagara)
- gokarty
- zwiedzanie portu lotniczego im. F. Chopina

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Klub Wolontariusza przy GOPS w Nowym Duninowie 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie

zapraszają całe rodziny na 

Warsztaty Bożonarodzeniowe, które odbędą się w dniach:

07.12.2018 od godz.16.00

w Szkole Podstawowej w Soczewce

10.12.2018 od godz. 16.00

w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie

 

war

 

 Zapraszam do udziału w 

Międzynarodowym Projekcie – Przedstawieniu pt.

10 TENORÓW

                                            w dniu 01.12.2018r o godz. 18.00

w Teatrze Dramatycznym w Płocku
                  koszt biletu 125 zł

XIX Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży
„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” –
eliminacje w Soczewce.
 27 października od godz.10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Soczewce odbędą się eliminacje

do Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży

„Tęczowe piosenki Jana Wojdaka”.

Celem festiwalu jest promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, a także wyszukiwanie młodych talentów.

Jan Wojdak – to postać znana w środowisku muzycznym – piosenkarz i kompozytor, lider zespołu Wawele.

Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Gloria Artis”. Jest kawalerem Orderu Uśmiechu za działalność kierowaną do dzieci.

Karty Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 października 2018.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !
Warunkiem udziału w przesłuchaniach jest przesłanie na adres:
kalud1@poczta.onet.pl karty zgłoszeniowej
oraz wpłacenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 40 zł (27.10.2018)

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z

siedzibą w Soczewce

zaprasza na

KONCERT WIEDEŃSKI

08.12.2018r godz. 17.00

w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku

bilety w cenie 75 zł

Podczas gali zabrzmią największe przeboje króla walca – Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek:

“Zemsta nietoperza”, “Baron cygański”, “Wesoła Wdówka”, “Księżniczka Czardasza” oraz “Kraina Uśmiechu”.

Publiczność usłyszy m.in.: Walc “Nad Pięknym Modrym Dunajem”, Arię Barinkaya “Wielka sława to żart”, Duet wszech czasów “Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę “Tritsch- Tratsch”.

Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce realizuje
Zadanie pn. „ Aktywizacja mieszkańców gminy Nowy Duninów do podejmowania działań promujących produkty lokalne”,
które zostało dofinansowane przez
Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM
w formie Grantu w kwocie 15 502,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 20120”

 

Wójt Gminy Nowy Duninów
Samorząd Gminy Nowy Duninów
Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Duninowie

Zaprasza na

VI RODZINNY
RAJD ROWEROWY

START –Nowy Duninów, 22.09.2018, godz.15.00
(przystanek PKS w Nowym Duninowie


 

Wójt Gminy Nowy Duninów
Samorząd Gminy Nowy Duninów
Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Duninowie

Zaprasza na

V RODZINNY
RAJD ROWEROWY

START –Nowy Duninów, 27.05.2018, godz.15.00
(przystanek PKS w Nowym Duninowie)

 

Zapraszam do udziału w 

KONKURSIE NA 
NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę Palmową  
w Kościele w Soczewce o godz. 11.00 

 

 

dzień kobiet
ZAPRASZAM NA 

” BABSKI WIECZÓR”

02.03.2018 godz. 16.00
do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE
Z SIEDZIBĄ W SOCZEWCE
ZAPRASZA  NA

koncert walentynkowy pt. “Wieczór Bałkański”

który odbędzie się w Teatrze Buffo w Warszawie

16.02.2018 r o godz. 19.00

koszt wyjazdu 136 zł ( cena biletu + autokar)

zgłoszenia pod nr tel. 506 613 534 do  20.01.2018
 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
zaprasza dzieci na

FERIE ZIMOWE

15 – 18.01.2018 zajęcia w Nowym Duninowie
19.01.2018 kręgielnia ( niezbędne obuwie na zmianę)
22 – 23.01.2018 zajęcia w Soczewce.
25.01.2018 – ścianka wspinaczkowa
( niezbędne oświadczenie rodziców ze strony www.orlenarena.eu i obuwie na zmianę)
26.01.2018 – bal karnawałowy w Soczewce
W programie m.in.:
ᴥ zabawy w kręgielni,
ᴥ MIni playback show,
ᴥ Master Chef
ᴥ Bal karnawałowy
ᴥ ścianka wspinaczkowa
ᴥ zajęcia plastyczne
ᴥ olimpiada zimowa
Wszystkie zajęcia (poza wyjazdowymi) odbywać się będą
w godz. 10.00 – 14.00
Wszystkich chętnych prosimy o zapisy na zajęcia
pod nr tel. 506 613 534
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE
ORAZ GRUPA SENIORZY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA
MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKIE DZIECI NA

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ

W DNIU 29.11.2017 r OD GODZ. 15.30
NA SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM DUNINOWIE.
W programie m.in. tardycyjne wróżby,
                                 zabawy z seniorami,
                                       konkursy z nagrodami
Jest to działanie współfinansowane ze środków z konkursu grantowego
„ Działaj lokalnie”, pn. „ Zaktywizuj seniora”

 

logotypy
 
 ∇
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie
oraz Oddolna Inicjatywa   Seniorzy w akcji
serdecznie zapraszają wszystkich seniorów na

 Dzień Seniora

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
22.11.2017 o godz. 16.00
w STRAŻNICY OSP W NOWYM DUNINOWIE
JEST TO DZIAŁANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z KONKURSU GRANTOWEGO
„ DZIAŁAJ LOKALNIE”, PN. „ ZAKTYWIZUJ SENIORA
logotypy
 ∇
  GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE
ZAPRASZA DZIECI NA

H A L L O W E E N

30.10.2017 w godz. 15.30 – 18.00 w NOWYM DUNINOWIE

31.10.2017w  godz. 15.30 – 18.00 w SOCZEWCE

Znalezione obrazy dla zapytania dynia na halloween

 

 ∇

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie

 zaprasza dzieci

  do Teatru Capitol w Warszawie

na przedstawienie pt.

“JAŚ I MAŁGOSIA”

(Po spektaklu warsztaty w cenie biletu!)

 Koszt wyjazdu: 92 zł ( bilet wstępu, autokar, obiad)

Zapisy: Katarzyna Ludwiczak, tel. 506 613 534

lub u wychowawcy dziecka

 

 ∇

Oferta zajęć organizowana w GOK w Nowym Duninowie

 oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce

rok 2017/18

Zajęcia organizowane będą według następującego harmonogramu:

Poniedziałek, środa   15.30 – 18.00      “Mini Przedszkole”( zajęcia od 04.10.2017r)

                                        15.30 – 18.00      ” Warsztaty plastyczne” dzieci z klas I-III na terenie szkoły  w Nowym Duninowie (zajęcia od 04.10)

wtorek, czwartek          13.30 – 18.00    GOK w Soczewce

piątek                            12.30 – 18.00     

 

 

 

Oferta zajęć GOK w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce: 

zajęcia plastyczne,
ZUMBA (dla dorosłych),
Klub Seniora,
 Koło wędkarskie,
 Taniec nowoczesny dla dzieci
 Taniec towarzyski dla dzieci
 Ladies Latino od 16 lat

 

 

 

Oferta Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce:

  • wyrównywanie braków w nauce, tzw. odrabianki
  • Poradnia Konsultacyjna dla osób uzależnionych,
  • zajęcia rozwijające (wyobraźnię, spostrzegawczość, umiejętność rozpoznawania emocji, poczucie piękna i estetyki, postawę fair play, zachowanie prozdrowotne, nawyki aktywnego wypoczynku),
  • uroczystości okolicznościowe w celu podtrzymania tradycji,
  • zagospodarowanie czasu wolnego,
  • organizacja półkolonii w czasie ferii zimowych i wakacji,
                                                                                                   
tel. kontaktowy: 506 613 534
 
muzyka poważna
GMinny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie
zaprasza na koncert

“Muzyczna podróż z Wiednia do Rio”

do Teatru Muzycznego w Łodzi
w dniu 17. XI.2017 g.18.30 

koszt wyjazdu 80 zł ( cena biletu + autokar)

 Jest to pełna muzycznych wrażeń podróż ze stolicy walca przez m.in. Belgrad, Budapeszt, do stolicy Brazylii.

Zgłoszenia osobiście u p. Katarzyny Ludwiczak lub telefonicznie pod nr tel. 506 613 534

Program Chopiniana 2017

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie zaprasza na  wydarzenia Chopiniana 2017, które  odbywać  się będą  w Płocku, w Opactwie Pobenedyktyńskim, ul. Tumska 3A. Wstęp wolny na wszystkie koncerty.

       9 września (So) 18:00                                                                                                                                    

In tenebrae Sonaty w h-moll

Wykonawcy:
Zuzanna PIETRZAK – fortepian
Konrad MIELNIK – słowo o muzyce

Program:
Fryderyk Chopin (1810 – 1849):
Ferenc Liszt (1811 – 1886)

10 września (Nd) 18:00

Drammatico Sonaty w b-moll
Wykonawcy:
Agnieszka PRZEMYK–BRYŁA – fortepian
Konrad MIELNIK – słowo o muzyce

Program:
Jan Václav Hugo Vořiśek (1791 – 1825):
Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
Siergiej Rachmaninow (1873 – 1943)
15 września (Pt) 18:00

Patetico Sonaty w c-moll

Wykonawcy:
Zbigniew RAUBO – fortepian
Konrad MIELNIK – słowo o muzyce

Program:
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sergiusz Rachmaninow (1873 – 1943)
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Od Scarlattiego do Strawińskiego. Subiektywna historia sonaty.

Wykonawcy:
Petra MATĚJOVÁ (Czechy) – fortepian Bechstein
Konrad MIELNIK – słowo o muzyce

Program:
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
Leoš Janáček (1854 -1928)
Sonata 1X 1905
Igor Strawiński (1882 – 1971)
17 września (Nd) 18:00

Koncert kameralny Sonaty w g-moll

Wykonawcy:
Marcin ZDUNIK – wiolonczela
Łukasz DŁUGOSZ – flet
Andrzej JUNGIEWICZ – fortepian
Konrad MIELNIK – słowo o muzyce

Program:
Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
César Franck (1822 -1890)
Fryderyk Chopin (1810 – 1849)

 

Grupa Inicjatywna 
SENIORZY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ SENIORÓW

NA SPACER Z KIJKAMI NORDICK WALKING 
DO WOLI  BRWILEŃSKIEJ

 TECHNIKA DOWOLNA (SPACER Z KIJKAMI I BEZ).
PO SPACERZE PRZEWIDZIANE JEST WSPÓLNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE.
01 WRZEŚNIA 2017 R. (PIĄTEK), GODZ. 17.00
SPOTKANIE  WOLA Brwileńska 1C
EWENTUALNE PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ
DO PANI KATARZYNY LUDWICZAK
TEL. 506 613 534
JEST TO DZIAŁANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z KONKURSU GRANTOWEGO
„ DZIAŁAJ LOKALNIE”, PN. „ ZAKTYWIZUJ SENIORA
logotypy

Flis Rzeką Wisłą

 

10.08.2017r przyjaciele GOK w Nowym Duninowie powitali Flisaków spływających rzeką Wisłą z okazji 550 rocznicy wolnego flisu

oddając hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego.
Wisła jest naszym historycznym i kulturowym dziedzictwem, w związku z tym Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Spotkanie z flisakami sprawiło uczestnikom wiele radości, szczególnie podczas wycieczki nietypowymi łodziami po Zalewie Włocławskim w okolicach Nowego Duninowa. Dzieci skorzystały również z warsztatów bezpiecznego pobytu nad wodą.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał legitymację Obywatela Rzeki Wisły, którego jednym z obowiązków jest:
” POSZANOWANIE BOGACTWA NATURALNEGO RZEKI I DBAŁOŚĆ O NIĄ”.
Spotkanie zakończył plenerowy poczęstunek pizzą oraz pyyysznym plackiem przygotowanym przez Stowarzyszenie Nadwiślańskie w Woli Brwileńskiej.

Flis Rok Rzeki Wisły 2017  20170810_183534 20170810_185541 20170810_185432 20170810_185338 20170810_184129 20170810_181156 20170810_181206
Grupa Inicjatywna
SENIORZY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ SENIORÓW

NA SPACER Z KIJKAMI NORDICK WALKING
DO NOWEGO DUNINOWA

Proponujemy piesze zwiedzanie połączone z sentymentalną podróżą na trasie Nowy Duninów – Środoń, technika dowolna (spacer z kijkami i bez).
Po spacerze przewidziane jest wspólne spotkanie integracyjne w Środoniu.
11 sierpnia 2017 r. (piątek), godz. 11.00
spotkanie na przystanku PKS w Nowym Duninowie
Ewentualne pytania proszę kierować
do Pani Katarzyny Ludwiczak
Tel. 506 613 534
logotypy
∇ 
G O K     NA    W A K A C J E !
03-14.07.2017 r w godz. 10.00 – 14.00 – W NADWIŚLAŃSKIM GRODZIE(zajęcia w Soczewce)
– życie w grodzie rybaka,
-poznanie dawnej Soczewki, gra terenowa
- warsztaty czerpania papieru,
- rajd rowerowy,
- turniej casting wędkarski.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
17 -19.07.2017 r – WYCIECZKA DO ŁEBY
W programie m.in:
– fokarium, oceanarium 3 D,
– wydmy w Słowińskim Parku Narodowym,,
– latarnia morska,
– rejs morski statkiem,
– całodniowe wyżywienie ( śniadanie, obiad, kolacja).
Koszt wycieczki 350 zł
7.08.2017 r WYCIECZKA DO WESTERN CITY
w programie:
-przejazd kolejką wąskotorową,
– poszukiwania skarbów,
– budowa chaty,
– strzelanie z winchestera, walki farmerów
– ognisko z kiełbaskami.
Koszt wycieczki 115 zł
22.08.2017 r WYCIECZKA DO PARKU LINOWEGO
koszt wycieczki 28 zł
INFORMACJE I ZAPISY OSOBIŚCIE W G O K LUB POD NR TEL. 506 613 534
UWAGA !!!! W okresie wakacji G O K w Nowym DUninowie z siedzibą w Soczewce czynny będzie w godz. 9.00-17.00 .

W imieniu wszystkich organizatorów
zapraszam dzieci wraz z opiekunami na
GMINNY DZIEŃ DZIECKA

03.06. 2017 r  w godz.15.00 – 18.00

przy Zespole Szkół w Nowym Duninowie

Gminny Ośrodek Kultury bardzo gorąco dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w Meczu Charytatywnym w Nowym Duninowie w dniu 21.05.2017r .

Nie zabrakło chęci ani woli walki na boisku sportowym, gdzie zmierzyło się 12 drużyn piłki nożnej. Dziękujemy, że byliście z nami.

Za wielkie serca dziękujemy również sponsorom. W tym zacnym gronie znaleźli się:
Anna Dębska – Radna Rady Gminy Nowy Duninów,  
Marek Rogoza – Lecznica Zieleni w Popłacinie,
Stanisława Stołowska – Sklep Spożywczy w Nowym Duninowie,
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku,
Peklimar,
Kino Przedwiośnie w Płocku, Kino Helios w Płocku,
Monika Traczyk – salon fryzjerski w Nowym Duninowie,
Fotobudka – Jadwiga Kijek z Woli Brwileńskiej,
Renata Kaźmierska – salon fryzjerski w Nowym Duninowie,
Ida Zajączkowska – Jeżewo,
Magdalena Milczarska – salon fryzjerski w Nowym Duninowie,
Ewelina Berlińska z Woli Brwileńskiej,
Alina Szymkowiak – Karolewo,
Irena Rękawiecka – Nowy Duninów,
Koło Emerytów i Rencistów nr 17 w Nowym Duninowie,
Radni Rady Gminy w Nowym Duninowie, Sołtysi gminy Nowy Duninów, Radna Powiatu Płockiego Pani Ewa Kowalak,
Nadwiślańskie Stowarzyszenie Woli Brwileńskiej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Duninowie,
Emil Góralczyk 
Teresa Michalska Nowy Duninów,
Zbigniew Kowalski – Karolewo.
Za gościnę i niezawodnych sędziów dziękuję LKS Wisła w Nowym Duninowie. 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Duninowie

Zaprasza na

IV RODZINNY
RAJD ROWEROWY

Nowy Duninów, 28.05.2017

START – Nowy Duninów godz.15.00
(przystanek PKS w Nowym Duninowie)

 CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

w dniu 21.05.2017 od godz.16.00
na stadionie w Nowym Duninowie 
odbędzie się Charytatywny mecz piłki nożnej.
Podczas meczu przewidujemy wiele atrakcji.
DOCHÓD Z MECZU PRZEZNACZONY BĘDZIE
NA ORGANIZACJĘ DNIA DZIECKA
serdecznie zapraszamy

 

Od 20.03.2017 r  w godz. 15.30 – 17.00

w ramach GOK w Nowym Duninowie

Odbywać się będą zajęcia dla miłośników wędkarstwa

pn. CASTING WĘDKARSKI.

Zapraszam do sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowym Duninowie

 

Zdrowy kręgosłup

spotkanie z instruktorem FItness
13.03.2017r o godz.15.30
na sali gimnastycznej
w Zespole Szkół w Nowym Duninowie 

proszę zabrać ze sobą: strój sportowy, karimatę oraz wodę

 

Zapraszam  Panie

na 

Babski Wieczór – spotkanie z okazji Dnia Kobiet

które odbędzie się 10.03.2017r o godz. 16.00

 w Zespole Szkół w Nowym Duninowie 

 

GMINNY OŚRODEK W NOWYM DUNINOWIE

ZAPRASZA NA

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE pt. ” MAYDAY 2″

w TEATRZE DRAMATYCZNYM w PŁOCKU

w DNIU 12.03.2017r o godz. 19.00

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZĘ o

KONTAKT POD NR TEL. 506 613 534

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
zaprasza dzieci na

FERIE ZIMOWE

13 – 16.02.2017r w Soczewce
20 – 23.02.2017r w Nowym Duninowie.
W programie m.in.:
ᴥ warsztaty naukowe,
ᴥ Walentynkowa Randka w Ciemno,
ᴥ Master Chef
ᴥ Bal karnawałowy
ᴥ zabawy na lodowisku
Wszystkie zajęcia odywać się będą
w godz. 9.00 – 12.00

 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

zaprasza dzieci na 

B a l   K a r n a w a ł o w y

20.01.2017r GODZ. 15.00
W SALI GIMNAZSTYCZNEJ
SP W SOCZEWCE
PRZEBRANIA OBOWIĄZKOWE !!!

Gminy Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie

zaprasza SENIORÓW

na warsztaty rękodzieła

do Strażnicy OSP w Nowym Duninowie

w dniu 19.01.2017r g. 16.00

 ∇

 

 Z wizytą w Zaczarowanym Zakątku.

 Wierni idei Konfucjusza:

“Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem “

21.12.2016 wybraliśmy się  z grupą młodszych dzieci

do Zaczarowanego Zakątka na warsztaty kredkowe.

Wspaniałe warsztaty poprzedzone pokazem magii przeniosły nas do magicznej krainy, w której czekał na nas Święty Mikołaj oczywiście  z prezentami.

 

 ∇

 

Warsztaty Druku 3D

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie

zaprasza młodzież gimnazjalną

 na warsztaty druku 3D,

które odbędą się

 w Gimnazjum Publicznym w Nowym Duninowie

 w dniach od 12.12. – 14.12.2016.

Zaczynamy o godz. 12.30

  ∇

Warsztaty Świąteczne

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie

zaprasza dzieci z rodzicami na

        Warsztaty Rękodzieła Bożonarodzeniowego.

Terminy:

02.12.2016r g.16.00  Nowy Duninów,

03.12.2016r g.15.00 Lipianki

08.12.2016r g. 16.00 Soczewka

  ∇

 

Konkurs na Stroik Bożonarodzeniowy

Przypominam o konkursie na stroik bożonarodzeniowy, którego organizatorem jest Świetlica Socjoterapeutyczna w Soczewce.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Duninów.

Termin składania stroików w Świetlicy mija 20.12.2016 r.

 

Tradycji stało się zadość!

Wieczór andrzejkowy upłynął pod hasłem wróżb i tańców. W nastrój taneczny wprowadził nas Harry Potter, który przygotował świetną zabawę oraz konkursy dla uczestników zabawy andrzejkowej. Przeszłość dzieciakom przepowiadały Wolontariuszki  z Klubu Wolontariusza. A  strudzonych po tańcach dzieciaków nakarmiły Dobre Duszki z Koła Seniorów w Nowym Duninowie oraz Nadwiślańskiego Stowarzyszenia Woli Brwileńskiej.

 

 

W dniach od 31.10 – 04.11.2016r GOK będzie nieczynny.

Zapraszam na zajęcia 09.11.2016 w Nowym Duninowie) oraz 08.11.2016r w Soczewce.

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie

zaprasza na

Ogólnopolski Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży

czowe Piosenki Jana Wojdaka

Przesłuchania festiwalowe odbędą się  29.10.2016 w siedzibie GOK w Soczewce

( ul. ks. P. Kwiatkowskiego 1)

Patronat Honorowy nad festiwalem objął Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie

zaprasza na

Patrolowy Rajd o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.

Rajd odbędzie się 07.10.2016r

Startujemy o 8.15 na boisku szkolnym w Soczewce

 

 

 Jeśli lubisz eksperymentować i tworzyć

zapraszam na

Warsztaty Plastyczne

w GOK w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

wtorki 16.00 – 18.00 w Soczewce

środy 15.30 – 18.00 w Nowym Duninowie

 

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

Gminny Ośrodek Kultury  w Nowym Duninowie

zaprasza mieszkańców Gminy Nowy Duninów do wyjazdu na

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE,

które odbędą się 27.09.2016r w Poznaniu

Koszt udziału w wycieczce ok. 70 zł/ osoby

Więcej informacji i zgłoszenia pod nr telefonu 506 613 534

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Czas wakacji już za nami. Podróżowaliśmy w czasie z Mieszkiem i Dąbrówką.
Tak mijał nam czas w Nowym Duninowie……..

……. w zgodzie z naturą w Soczewce…..

 

WARSZTATY ROBOTYKI

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM DUNINOWIE

Z SIEDZIBĄ W SOCZEWCE

ZAPRASZA

DZIECI W WIEKU 5-6 i 7-13 LAT

NA BEZPŁATNE WARSZTATY ROBOTYKI

W DNIU 24.08.2016r godz. 10.00 ( szkoła w Soczewce)

ZAPISY : tel. 506 – 613 -534 (przyjmujemy tylko dzieci zgłoszone wcześniej telefonicznie

lub osobiście u p. KATARZYNY LUDWICZAK. Liczba miejsc ograniczona

WAKACJE W GOK

Zapraszam

w

“Podróż w czasie z Mieszkiem i Dąbrówką”

Przeniesiemy się w czasy wczesnego średniowiecza – czasy magii i przywiązania do natury.

W programie przewidziano atrakcyjne zabawy i konkursy

Ponadto: 15.07.2016 – Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie,

09.08.2016r – Wycieczka do Centrum Naukowego Kopernik w Warszawie

LIPIANKI
04.07.2016 –  13.07. 2016 -Podróż w czasie z Mieszkiem i Dąbrówką,
                            godz. 10.00 – 14.00
NOWY DUNINÓW
  01.08.2016 – 12.08.2016 – Podróż w czasie z Mieszkiem i Dąbrówką,
                                                                         godz. 10.00 – 14.00
SOCZEWKA
16.08 – 26.08.2016 –  Podróż w czasie z Mieszkiem i Dąbrówką,
                                                                         godz. 10.00 – 14.00

 

 

Gminny Dzień Dziecka:

11.06.2016 świętowaliśmy Dzień Dziecka. W ramach spotkania organizatorzy przygotowali wiele atrakcji:

Konkurs Mini Playback Show (GOK), przedstawienie pt. “Królewna Śnieżka” ( GBP), konkursy  sportowe ( nauczyciele Zespołu Szkół w Nowym Duninowie), zawody wędkarskie ( Koło wędkarskie nr 114 w Płocku),              zabawy frysby ( Kacper Rękawiecki), salon fryzur dziewczęcych ( Dorota), malowanie buziek (Wolontariuszki z Zespołu Szkół w Nowy Duninowie i p. Wioleta Lewandowska), zabawy ze strażakami ( OSP w Nowym Duninowie), wata cukrowa ( Emil Góralczyk).

Gorące podziękowania składam DRUHOM z OSP w NOWYM DUNINOWIE za zapewnienie BEZPIECZEŃSTWA  i  PUNKTU  MEDYCZNEGO w trakcie imprezy.

Wspaniała rodzinna  atmosfera, ciekawe zabawy oraz wspólnie spędzony czas, sprawiły, że Gminny Dzień Dziecka był pełen radości i uśmiechu.

20160611_14215620160611_14252420160611_14273320160611_14455920160611_14560720160611_14514620160611_14524520160611_14534820160611_15232520160611_16142020160611_15451520160611_17061720160611_17065920160611_17070420160611_14295320160611_17224220160611_17594820160611_190810

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów wszystkie dzieci na
Gminny Dzień Dziecka.

dziendziecka (2)

Plan pracy GOK oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce
Czerwiec 2016
  NOWY DUNINÓW                                                                                                                                                     

        01.06.2016r                                                                                                                                                         

  16.00 – 18.00 spotkanie z organizacjami w sprawie  Dnia Dziecka

    06.06.2016                                                                                                                                                  

        15.00 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola

   08.06.2016                                                                                                                                                           

15.30 – 18.00 – “Czy dziecko może mieć przyjaciela”  

    11.06.2016r                                                          

   14.00 – 19.00 GMINNY DZIEŃ  DZIECKA

  13.06.2016                       

15.30 – 18.00 – Dzień muzyki

15.06.2016

15.30 – 18.00 – Doświadczenia z wiatrem

20.06.2016

15.30 – 18.00 – Dzień Smerfa

22.06.2016

16.00 – 18.00 -odbiór nadgodzin

SOCZEWKA

02.06.2016 – odrabianki, ” Chrzest Polski oczami dziecka”,

07.06.2016 – odrabianki, ” Co możesz zrobić dla przyjaźni”, zabawy ruchowe,

09.06.2016 – odbiór nadgodzin,

                                                                                                                                                        11.06.2016r                                                                                                                                                                       14.00 – 19.00 GMINNY DZIEŃ  DZIECKA      

14.06.2016 -odrabianki, spotkanie z ciekawym człowiekiem ,

16.06.2016 – odrabianki, Dzień Muzyki

21.06.2016 – “Doświadczenia z wiatrem”, zajęcia plastyczne,

23.06.2016 –  Olimpiada sportowa

LIPIANKI

03.06.2016

13.00 – 18.00 – zajęcia relaksacyjne, zajęcia plastyczne,

10.06.2016r

13.00 – 18.00 – ” Co możesz zrobić dla przyjaźni”, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe,

17.06.2016

zajęcia nie odbędą się z powodu Sesji Rady Gminy w Lipiankach

24.06.2016

zajęcia nie odbędą się z powodu zakończenia roku szkolnego w Szkole Filialnej w Lipiankach.

 

MECZ CHARYTATYWNY PODZIĘKOWANIA:

W imieniu organizatorów dziękuję bardzo za hojność wszystkim sponsorom, ludziom wielkiego serca za udział w meczach charytatywnych i wsparcie finansowe.

Dziękuję :

♥ drużynom piłkarskim,

♥ sędziom Pawłowi Adamkowskiemu, Piotrowi Milczarskiemu i Jankowi Szymkowiak,

♥ Klubowi LKS w Nowym Duninowie za gościnę,

♥ Stowarzyszeniu Nasze Lipianki,

♥ Nadwiślańskiemu Stowarzyszeniu Woli Brwileńskiej,

♥ Klubowi Wolontariusza w Nowym Duninowie,

♥ Emilowi Góralczyk za słodziutką watę,

♥ darczyńcom aukcji i loterii,

♥ Koło nr 17 Emerytów i Rencistów w Nowym Duninowie,

♥ właścicielce sklepu “Soczia” w Soczewce

Zebrane środki pozwolą nam zorganizować Gminny Dzień Dziecka  w dniu 11.06.2016r.

 

Spotkania z ciekawym człowiekiem

24 maja 2016r na zajęciach w GOK odbyło się spotkanie z serii spotkań ciekawym człowiekiem. Na to miano zasłużył sobie leśniczy Leśnictwa Soczewka Pan Wiesław Torbicki. Dzieci nie kryły ciekawości lasem, zwierzętami, ale również chciały wiedzieć jak zostać leśniczym.

Podczas spotkania dzieciaki nauczyły się również rozpoznawać drzewostan lasów soczewskich oraz nazywać poszczególne jego części.

Na kolejne spotkanie w tej serii zapraszam już w czerwcu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

III RODZINNY RAJD ROWEROWY

rower

Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Duninowie

ZAPRASZA
NA
III RODZINNY RAJD ROWEROWY

Nowy Duninów 29 MAJA (niedziela)

START – Nowy Duninów godz. 1500
(przystanek PKS w Nowym Duninowie)

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie

oraz

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Woli Brwileńskiej

zapraszają na

Spacer z Kijkami

w Woli Brwileńskiej

Start 21.05.2016r g.16.00

w Woli Brwileńskiej 29

CHARYTATYWNY MECZ PIŁKI NOŻNEJ:

Zapraszamy na charytatywny turniej piłki nożnej
w dniu 22 maja 2016r o godz.16.00
na stadionie LKS w Nowym Duninowie.
Oferujemy niepowtarzalna okazję
obejrzenia meczu FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO

oraz inne atrakcje.

Plan pracy GOK w Nowym Duninowie
oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce
w miesiącu maju 2016r

Nowy Duninów
04.05.2016
15.30 – 18.00 zajęcia grupy Mini Przedszkola
09.05.2016
15.30 – 18.00 zajęcia grupy Mini Przedszkola
11.05.2016
15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola
16.05.2016
15.30 – 18.00 – zajęcia MIni Przedszkola
18.05.2016
15.30 – 18.00 – zajęcia MIni Przedszkola
23.05.2016
15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola
25.05.2016
15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola
29.05.2016 ( niedziela)
15.00 – 18.00 – Rodzinny Rajd Rowerowy ( Nowy Duninów)
30.05.2016
15.30 – 18.00 zajęcia MIni Przedszkola

Lipianki
06.05.2016
13.00 – 18.00 – zajęcia historyczne ” Chrzest Polski” ( Lipianki)
13.05.2016
urlop wypoczynkowy
20.05.2016
13.00 – 16.30 – zajęcia świetlicowe ” Dzień dobrych uczynków”( Lipianki)
17.00 – 20.00 – Nordick walking – zajęcia warsztatowe z trenerem ( Wola Brwileńska),(piątek)
27.05.2016
urlop wypoczynkowy

Soczewka
05.05.2016
12.40 -18.00 – Odrabianki, przygotowanie prac na wystawę uświetniającą peregrynację obrazu w Parafii w Soczewce , zabawy ruchowe,
10.05.2016
12.40 – 15.00 – przygotowanie prac na wystawę uświetniającą peregrynację obrazu w Parafii w Soczewce
15.00 – 16.30 – odrabianki,
16.40 – 18.00 – zabawy zespołowe na sali gimnastycznej
12.05.2016
12.40 – 13.40 – Odrabianki
14.00 – 15.30 – Nasza własny świat zasad – konstruujemy własne gry
15.30 – 18.00 – zabawy ruchowe,
17.05. 2016
12.30 – 14.00 – odrabianki
14.10 – 15.00 – zawody sportowe frisby
15.10 – 17.00 – zajęcia plastyczne ” Upominek dla mamy”
19.05. 2016
odbiór nadgodzin
24.05.2016
12.30 – 14.00 – odrabianki,
14.10 – 15.10 – zabawy grupowe na boisku
15.20-17.00 – zajęcia plastyczne ” Upominek dla mamy”
31.05.2016
13.00 – 15.00 – Spotkanie z Leśnikiem na ścieżce przyrodniczej
15.30 – 18.00 – odrabianki, gry i zabawy zespołowe

       Plan pracy

 GOK w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

 oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce.

Kwiecień 2016

Soczewka

05.04.2016r

  1. 40 -15.30 – odrabianki, terapia pedagogiczna

16.00 – 18.00 –  spotkanie z Klubem Wolontariusza w celu organizacji Dnia dziecka

07.04.2016r

12.30 – 14.30 – odrabianki

14.45- 18.00 –     zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe

12.04.2016r

12.40 – 14.30 – odrabianki

15.00 – 18.00 – zajęcia świetlicowe „Rozpoznajemy swoje i cudze uczucia , uczymy się akceptować uczucia przeżywane przez inne osoby. Dlaczego warto być miłym ? – burza mózgów. Zapoznanie z piosenką „ Jak to miło być miłym”. Wykonanie plakatów życzliwości.

14.04.2016 r)

12.30 – 14.00 –  odrabianki, terapia pedagogiczna

14.30 – 18.00 – zajęcia świetlicowe „ Ziemia – planeta, na której chciałbym żyć”, zajęcia  plastyczne, zabawy ruchowe ( Soczewka)

19.04.2016r

12.40 – 14.40 – odrabianki

15.00 – 18.00 – zajęcia świetlicowe „Książka czy telewizja? – zasady korzystania z telewizji, komputera.

21.04.2016r

12.30 – 14.00 odrabianki

14.30 – 16.00 – Dzień Ziemii

26.04.2016r

12.30 – 15.00  – odrabianki,

15.00 – 18.00 –  zajęcia świetlicowe: „Współczesne zagrożenia – nikotynizm, alkoholizm, narkomania”,  zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne.

28.04.2016 r

12.30 – 14.30 – odrabianki ( Soczewka)

15.00 – 18.00 – zajęcia taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia tańca. Zajęcia plastyczne – taniec w sztuce

Nowy Duninów

04.04.2016r

15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola

06.04.2016r

15.30 – 18.00 –  zajęcia Mini Przedszkola,

11.04.2016r

15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola

13.04.2016r

15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola

18.04.2016r

15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola

20.04.2016r

15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola

25.04.2016r

15.30 – 18.00 – zajęcia Mini Przedszkola

27.04.2016r

15.30. – 18.00 – zajęcia Mini przedszkola

Lipianki

08.04.2016r

13.00 – 18.00 – Zajęcia świetlicowe „ Rozpoznajemy swoje i cudze uczucia , uczymy się akceptować uczucia przeżywane przez inne osoby. Dlaczego warto być miłym ?  Zapoznanie z piosenką „ Jak to miło być miłym”. Wykonanie plakatów życzliwości.

15.04.2016r 

13.00 – 18.00 – zajęcia świetlicowe: „ Ziemia – planeta, na której chciałbym żyć” zajęcia  plastyczne, zabawy ruchowe.

22.04.2016r

13.00– 18.00 – Dzień Ziemii

29.04.2016 r

13.00 – 18.00 – z okazji Międzynarodowego  Dnia Tańca  zajęcia taneczne

                           Zajęcia plastyczne – taniec w sztuce

Rodzinna Niedziela Palmowa

Niepisaną tradycją w Soczewskiej  parafii stało się rodzinne przygotowanie palm, które uczestniczą podczas procesji w niedziele palmową. W tegorocznej edycji konkursu mogliśmy podziwiać dziewięć palm, wykonanych przez:
Rodzinę Łuczak z Brwilna Dolnego, Rodzinę Stawnickich z Brwilna Dolnego, Rodzinę Pacholec z Soczewki, Rodzinę Szymkiewiczów z Soczewki, Rodzinę Misiak z Brwilna Dolnego  Rodzinę Jakubik z Soczewki, Rodzinę Janiszkiewicz z Brwilna Dolnego oraz Rodzinę Soch
Go to Top