Biografia

Mirosław Jan Krysiak – Wójt gminy Nowy Duninów od 2002 rokuwojt_1208

Urodzony 24 maja 1966 roku w Płocku. Żonaty, troje dzieci.

Wykształcenie wyższe magisterskie – administracja publiczna. Absolwent Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku. Praca magisterska: „Zarządzanie gminą”.

Podyplomowe studia Menadżerskie: „Zarządzanie projektami w administracji publicznej”. Uniwersytet Warszawski.

Od 18 listopada 2002 roku Wójt Gminy Nowy Duninów – wybrany przez społeczeństwo w wyborach bezpośrednich.

Stanowiska i funkcje związane z działalnością samorządową pełni od 1994 roku.

  • W latach 1994 – 1998 Radny Rady Gminy.
  • Jednocześnie w okresie 1994-1995 r. Członek Zarządu Gminy
  • Od 1995 roku Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Duninowie.
  • Równocześnie w latach 1994-1998 Delegat do Sejmiku Płockiego, a w nim Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki oraz Sekretarz Komisji Ochrony Środowiska.
  • W latach 1998-2002 Radny Rady Powiatu Płockiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  • Od 1996 roku Prezes Zarządu Gminnego PSL w Nowym Duninowie. Sekretarz  Zarządu Powiatowego PSL.
  • Wiceprezes Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, członek Zarządu Powiatowego OSP,
  • Członek Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „TROP” w Warszawie.

Osiągnięcia w pracy samorządowej:

  • W zakresie infrastruktury (zwodociągowanie gminy blisko 100%, kanalizacja- 30%, budowa dróg twardych i miękkich – z pozyskanych środków w ramach ZPORR i Samorządu Województwa Mazowieckiego, I miejsce w pozyskiwaniu  środków unijnych na modernizację infrastruktury drogowej w  opwiecie płockim w latach 2004 – 2006, oświetlenie gminy, budowa chodników przy ciągach komunikacyjnych.
  • Działania na rzecz programu ochrony zdrowia (prywatyzacja publicznej opieki zdrowotnej) podniesienie poziomu usług i warunków lokalowych.
  • Wspieranie policji lokalnej (adaptacja budynku na posterunek, udział w zakupie terenowego samochodu.
  • Wyposażenie jednostek  Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt bojowy przy wsparciu Marszałka Województwa i Zarządu Głównego OSP.
  • Wieloletnia praca na rzecz Ochrony Środowiska.
  • Pomoc i wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego (Reaktywowanie Gminnego Ośrodka Kultury).
  • Aktywna działalność w obszarze sportu (budowa boiska i infrastruktury sportowej).
  • Rozwijanie dynamiczne infrastruktury oświatowej.
  • Promocja Gminy i walorów przyrodniczo- turystycznych.

Odznaczenia

  • Srebrny krzyż zasługi – przyznany postanowieniem Prezydenta RP. Nadany 7 października 2002 roku.
  • Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnejnadana w 2004 roku przez Ministra Ochrony Środowiska.
  • Odznaka zasłużonego działacza  Banku Spółdzielczego nadana w 2004 roku przez Krajową Radę Spółdzielczą.
  • W 2005 roku odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych Brązowym Medalem Zasługi dla Policji.
  • Odznaka Honorowa nadana 17.04.2007 r., przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
  • Złota odznaka Honorowa Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z 23.11.07r.
  • Za aktywną działalność w dziedzinie ochrony młodego pokolenia przed zjawiskami patologii  społecznej: Odznaka Honorowa Towarzystwa Zapobiegania Narkomani z 20.06.08r.
  • Brązowy Medal “ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU“. nadany decyzją Ministra Obrony Narodowej z 04.03.2009r.
  • Ponadto wielokrotnie uhonorowany okolicznościowymi medalami Sejmiku Województwa Płockiego i Powiatu Płockiego.
Go to Top