RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów Urzędu Gminy w Nowym Duninowie
dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Nowy Duninów z siedzibą przy ul. Osiedlowej 1, 09-505 Nowy Duninów.
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: inspektor@nowyduninow.info.pl ; pod numerem telefonu 24 261 02 36 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a-c i e RODO).
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 1. W przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,  przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody  w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy. W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.
 4. Państwa danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugnowyduninow.bip.org.pl, w zakładce: Urząd Gminy/ochrona danych osobowych.

Go to Top