Aktualności OP

Nowy Duninów, dnia 10.października 2022 r.

Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2023. – pobierz plik pdf

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2022 – projekt uchwały – pobierz plik pdf

Załącznik do projektu uchwały – projekt programu współpracy - pobierz plik pdf

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/2022 – Formularz uwag – pobierz plik docx lub pobierz plik pdf

Oryginalne ogłoszenie: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/346

 


Nowy Duninów, dn. 28 lutego 2022 r.

OiSO.524.2.1.2022.KM

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów.

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ww. ustawy do delegowania swoich członków w skład komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie gminy Nowy Duninów zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostaną wybrani członkowie, reprezentujący podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Nowy Duninów w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone Programu współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Uchwała nr 208/XXI/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 listopada 2021r, w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok).

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenie – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1 (I piętro, pok. 11) lub  przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1; 09-505 Nowy Duninów lub pocztą elektroniczną na adres: ug@nowyduninow.info.pl w temacie wiadomości wpisując: „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

VI. Termin składania dokumentów:

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej  upływa z dniem 22 marca 2022 r. o godz. 12.00.

Wójt Gminy Nowy Duninów

/-/ Mirosław Krysiak

 • Załącznik do ogłoszenia nr OiSO.524.2.1.2022.KM z dn. 28 lutego 2022 r. – pobierz plik docx

OiSO.524.2.2.2022.KM.

 28 luty 2022 r.

Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Zarządzenie nr 16/20022 wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Duninów w 2022 roku  pn. Organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych – pobierz plik

Załącznik do Zarządzenia nr 16/2022 (Ogłoszenie o konkursie) – pobierz plik

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie – pobierz plik

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie – pobierz plik


20 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2022 rok.- pobierz plik

 • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94/2021 – pobierz plik
 • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94/2021 – pobierz plik

Wójt Gminy Nowy Duninów poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2022.

Poniżej pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami, w tym projekt programu:

Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2022. – pobierz plik pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2021 – pobierz plik pdf

Projekt programu współpracy – pobierz plik pddf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2021 – pobierz plik pdf


 

1 kwietnia 2021 r.

1 kwietnia 2021 r. wysłano pocztą mailową powiadomienia do oferentów wezwania do uzupełnienia ofert w zakresie przewidzianym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (Zarządzenie nr 23/2021)

3 marca 2021 roku

 • Zarządzenie nr 23/2021 wójta gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2021. – pobierz plik pdf

Załącznik do zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2021 roku – pobierz plik pdf

 • Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2021 roku – pobierz plik pdf

Załącznik do zarządzenia nr 22/2021 – pobierz plik docx


Nowy Duninów, dn. 24 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów – pobierz ogłoszenie z załącznikiem.

Go to Top