Door-to-door – o projekcie

tablica informacyjna door to door


Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkujących gm. Nowy Duninów poprzez organizację usług transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnego budynku mieszkalnego w okresie 01.01.2021-30.11.2022 r.

Planowane efekty:

  • dostosowanie funkcjonującego na terenie gminy transportu zbiorowego do potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności;
  • ułatwienie dostępu do usług aktywizacji zawodowej;
  • ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego spowodowanego wysokim rozproszeniem zabudowy mieszkaniowej;
  • ograniczenie niedostosowania architektonicznego w  budynku wielorodzinnym przy ul. Słonecznej 2, 09-505 Nowy Duninów.

PFRON_wersja podstawowa_RGB23 grudnia 2020r. Wójt Gminy Nowy Duninów podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji Projektu pn. „Gmina Nowy Duninów stawia na dostępność” w ramach konkursu grantowego w ramach projektu pn. “Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z założeniami projektowymi na terenie naszej gminy funkcjonował będzie bezpłatny transport indywidualny dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie transportu z miejsca zamieszkania lub innego miejsca oraz pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Wsparcie w zakresie mobilności otrzymają mieszkańcy gminy Nowy Duninów, którzy ukończyli 18 rok życia, mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące, starsze i inne). W celu realizacji zaplanowanych działań zostanie zakupiony 9-osobowy samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Finansowane będzie także ubezpieczenie pojazdu, koszty serwisu i zakupu paliwa oraz zatrudnienie kierowcy, a także asystenta kierowcy.

W Projekcie przewidziano również poprawę dostępności jednego wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie poprzez instalację urządzeń ułatwiających wejście – domofonów oraz wymianę drzwi wejściowych na przystosowane do potrzeb osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2021r. do 31.10.2022r. z zapewnieniem 32 miesięcznego okresu trwałości, tzn. od 01.11.2022r. do 30.06.2025r.


Go to Top