Aktualności OP

20 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2022 rok.- pobierz plik

  • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94/2021 – pobierz plik
  • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94/2021 – pobierz plik

Wójt Gminy Nowy Duninów poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2022.

Poniżej pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami, w tym projekt programu:

Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2022. – pobierz plik pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2021 – pobierz plik pdf

Projekt programu współpracy – pobierz plik pddf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2021 – pobierz plik pdf


 

1 kwietnia 2021 r.

1 kwietnia 2021 r. wysłano pocztą mailową powiadomienia do oferentów wezwania do uzupełnienia ofert w zakresie przewidzianym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (Zarządzenie nr 23/2021)

3 marca 2021 roku

  • Zarządzenie nr 23/2021 wójta gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2021. – pobierz plik pdf

Załącznik do zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2021 roku – pobierz plik pdf

  • Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2021 roku – pobierz plik pdf

Załącznik do zarządzenia nr 22/2021 – pobierz plik docx


Nowy Duninów, dn. 24 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów – pobierz ogłoszenie z załącznikiem.

Go to Top