Aktualności NGO

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

=======

Wzory ofert, sprawozdań i umów:

Dz.U. 2016 poz. 1300 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 


Ogłoszeni o naborze do Komisji Konkursowej


Ogłaszam konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2017

Wójt Gminy Nowy Duninów

/-/ Mirosław Krysiak

  • Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 i poz. 395 j.t.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2017.

====================================================================

Go to Top