Aktualności NGO

 • Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2020 roku pobierz plik
 • Załącznik do Zarządzenia 10/2020 – treść ogłoszenia z załącznikami – pobierz plik

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – pobierz plik pdf

Obowiązujące wzory: oferty, umowy, sprawozdańRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – wejdź na gov.pl

 

Informacja dodatkowa:

Na prośbę potencjalnych oferentów prześlemy obowiązujący wzór oferty w wersji edytowalnej. Kontakt: k.majchrowska@nowyduninow.info.pl

=====================

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej – pobierz plik pdf


11.12.2019 r.
 • Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2020 rok. – pobierz plik docx

25.10.2019 r.

Wójt gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Termin konsultacji: 3 – 10 październik 2019 r.

Powiązane dokumenty:

 • Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2020 – pobierz plik pdf.
  • Załącznik do Zarządzenia nr 64/2019: Projekt uchwały z projektem Programy współpracy – pobierz plik pdf
   • załącznik nr 2 (formularz) do projektu uchwały (załącznik do zarządzenia nr 64/2019) – pobierz plik docx

27.03.2019 r.

Gmina Nowy Duninów , ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych . Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 1. Cel projektu:

Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych . Treść ogłoszenia: pobierz plik pdf


OiSO.524.1.2019.KM

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert:

 

 • Zarządzenie nr 15/2019 wójta gminy Nowy Duninów z dnia 18 lutego 2019.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2019 roku. – pobierz plik pdf

Wzory ofert, umów i sprawozdań:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 


14.12.2018 r.

Wójt gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

Termin konsultacji: 14 – 21 grudnia 2018 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. ) .

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu można zgłaszać z wykorzystaniem aktualnego formularza konsultacji stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.:

 • elektronicznie na adres: ug@nowyduninow.info.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Konsultacje – program współpracy 2019”),
 • w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro),
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy),
 • osobiście do Urzędu Gminy.

Projekt programu współpracy dostępny jest od dnia 14 grudnia 2018 r.:

 • na stronie internetowej gminy Nowy Duninów: www.nowyduninow.info.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://ugnowyduninow.bip.org.pl ,
 • w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro).

Informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa1, 09-505 Nowy Duninów pod nr. Tel. 24/2610236 wew. 116 lub 512372522. Osobą do kontaktu jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Szczegóły i załączniki:


 

 • Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

==============

Informacja dla podmiotów, które złożyły oferty w nast. konkursach:
 1. „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych oraz uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego bez ograniczenia wiekowego z zakresu gier zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.”
 2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego wszystkich grup wiekowych w zakresie tenisa stołowego.”

LKS “Wisła” w Nowym Duninowie – wezwanie do korekty i uzupełnienia oferty

GKS “Fala Nowy Duninów – wezwanie do korekty i uzupełnienia oferty

Zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o konkursie wezwanie dotyczy:
1) braku bądź błędnego określenia rodzaju zadania na stronie tytułowej oferty,
2) złożenia podpisów niezgodnie z pouczeniem zawartym w § 5 ogłoszenia,
3) niezgodności lub braku wypełnienia oświadczeń końcowych oferty,
4) braku skreśleń w ofercie w przypadku opcji wielokrotnego wyboru

==============

 • Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2018

Ogłoszenie – Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (08.02.2018 r.):

 1. „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych oraz uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego bez ograniczenia wiekowego z zakresu gier zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.”
 2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego wszystkich grup wiekowych w zakresie tenisa stołowego.”

Powiązane dokumenty:

 • ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 6 lutego 2018.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2018 roku – pobierz plik pdf.
 • załącznik do zarządzenia nr 16/2018 – Ogłoszenie – pobierz plik pdf.

Wzory ofert, umów, sprawozdań, etc: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001300

Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej sprawę: Katarzyna Majchrowska 24/2610236 wew. 116 lub 512372522 lub k.majchrowska@nowyduninow.info.pl


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów - pobierz plik pdf.

formularz zgłoszeniowy – plik pdf lub plik docx


Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

  • Zarządzenie nr 13/2017 wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2017 i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. – pobierz plik pdf

Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

=======

Wzory ofert, sprawozdań i umów:

Dz.U. 2016 poz. 1300 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 


Ogłoszeni o naborze do Komisji Konkursowej


Ogłaszam konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2017

Wójt Gminy Nowy Duninów

/-/ Mirosław Krysiak

 • Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 i poz. 395 j.t.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2017.

====================================================================

Go to Top