Aktualności NGO  • Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

==============

Informacja dla podmiotów, które złożyły oferty w nast. konkursach:

  1. „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych oraz uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego bez ograniczenia wiekowego z zakresu gier zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.”
  2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego wszystkich grup wiekowych w zakresie tenisa stołowego.”

LKS “Wisła” w Nowym Duninowie – wezwanie do korekty i uzupełnienia oferty

GKS “Fala Nowy Duninów – wezwanie do korekty i uzupełnienia oferty

Zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o konkursie wezwanie dotyczy:
1) braku bądź błędnego określenia rodzaju zadania na stronie tytułowej oferty,
2) złożenia podpisów niezgodnie z pouczeniem zawartym w § 5 ogłoszenia,
3) niezgodności lub braku wypełnienia oświadczeń końcowych oferty,
4) braku skreśleń w ofercie w przypadku opcji wielokrotnego wyboru

==============

  • Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2018

Ogłoszenie – Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (08.02.2018 r.):

  1. „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych oraz uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego bez ograniczenia wiekowego z zakresu gier zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.”
  2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego wszystkich grup wiekowych w zakresie tenisa stołowego.”

Powiązane dokumenty:

  • ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 6 lutego 2018.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2018 roku – pobierz plik pdf.
  • załącznik do zarządzenia nr 16/2018 – Ogłoszenie – pobierz plik pdf.

Wzory ofert, umów, sprawozdań, etc: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001300

Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej sprawę: Katarzyna Majchrowska 24/2610236 wew. 116 lub 512372522 lub k.majchrowska@nowyduninow.info.pl


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów - pobierz plik pdf.

formularz zgłoszeniowy – plik pdf lub plik docx


Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

   • Zarządzenie nr 13/2017 wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2017 i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. – pobierz plik pdf

Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

=======

Wzory ofert, sprawozdań i umów:

Dz.U. 2016 poz. 1300 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 


Ogłoszeni o naborze do Komisji Konkursowej


Ogłaszam konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2017

Wójt Gminy Nowy Duninów

/-/ Mirosław Krysiak

  • Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 i poz. 395 j.t.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2017.

====================================================================

Go to Top