Bezpieczeństwo mieszkańców, w tym bezpieczeństwo związane z drogą krajową nr 62 od zawsze było i pozostaje tematem najważniejszym dla samorządu gminy. I nie jest to frazes. Tak po prosu jest, bo Radni wielu kadencji wstecz, jak i obecnej oraz wójt, mieszkają tu.

Droga krajowa, droga wojewódzka i drogi powiatowe zarządzane są odpowiednio przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki i Powiatowy Zarząd Dróg.  Samorząd gminy monitoruje ich stan, stara się ściśle współpracować z Zarządcami, a nawet uczestniczyć w inwestowaniu. Ze względu na mieszkańców wójt zabiegał o szeroką współpracę z Zarządcą Drogi Krajowej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, dlatego współfinansowaliśmy z budżetu gminy budowę drogi powiatowej Nowy Duninów – Kamion – Grodziska, dlatego przejęliśmy na stan gminy drogę od powiatu (ul. Wierzbowa w Nowym Duninowie). Dlatego właśnie, że zależy nam wszystkim na naszym bezpieczeństwie, partycypowaliśmy w kosztach budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 62, których budowa, jak Państwo wiecie przebiegała z utrudnieniami. Stąd brakuje kilku odcinków chodnika. W sprawie uzupełnienia tych odcinków i budowy chodnika Nowy Duninów – Stary Duninów trwały dość długie rozmowy z Zarządcą. W ubiegłym roku wójt podpisał porozumienie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. sfinalizowania budowy brakujących odcinków chodnika przy DK62 na obszarze naszej gminy. Zgodnie z zapisami porozumienia jego realizacja przewidziana jest do roku 2023. Po stronie gminy zapisano koszty projektowania (prace w toku), GDDKiA natomiast, zgodnie z podpisanym porozumieniem i kompetencjami, podjęła się budowy. W tym miejscu warto wspomnieć, że taka  współpraca nie jest sprawą oczywistą.

Wspomniane porozumienie dotyczy również budowy ścieżki rowerowej Popłacin – Soczewka. Jej projekt przygotowaliśmy w ramach RIT, jako przedłużenie płockiej ścieżki. Niestety, Wody Polskie nie zgodziły się na jej przebieg po wałach. Zmieniliśmy koncepcję, do której przychyliła się GDDKiA w Warszawie. Ścieżka jest projektowana przy drodze krajowej nr 62 w Popłacinie (dalej przez Brwilno do Soczewki).

Na załączonym zdjęciu czytają Państwo kolejną już odmowną odpowiedź (pismo wójt wystosował z początkiem stycznia br.) z Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego na prośbę samorządu w sprawie instalacji fotoradarów w Nowym Duninowie i Popłacinie.

Będą kolejne prośby. Samorząd gminy jednak samodzielnie nie może ustawić fotoradarów. Tak jak nie może prowadzić inwestycji na terenach nie należących do gminy.

Na DK 62 w obszarze gminy Nowy Duninów obowiązuje w znakomitej większości ograniczenie prędkości, bo jest to teren zabudowany. Sami, kilka lat temu zwracaliśmy się z prośbą o takie ograniczenie w Woli Brwileńskiej. Korzystając z tej drogi i każdej innej, miejmy na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych.