Od 20 marca do 15 maja br. pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie prowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Nowy Duninów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Protokół z kontroli został podpisany. Na dzisiejszym spotkaniu podsumowującym Inspektorzy RIO  nieformalnie ocenili Gminę Nowy Duninów  jako bardzo dobrze zarządzaną (w kontrolowanym zakresie) jednostkę samorządową.

Warto przy tym wspomnieć, że 6 kwietnia br. RIO w Warszawie pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Na 15 czerwca 2018 r. Rada Gminy zaplanowała sesję absolutoryjną.