2018-02-21_122556


OSP Nowy Duninów wpisane jest mocno w historię Nowego Duninowa. Trudno sobie wyobrazić dzień, kiedy zabrakłoby ich. Tym bardziej cieszy fakt, że tak wiele ludzi wspiera ich, na czele z samorządami: województwa mazowieckiego, powiatu płockiego i gminy Nowy Duninów.

W minioną sobotę strażacy z Nowego Duninowa, tak jak zapowiadali, spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.:

Młodszy brygadier Mariusz Fijałkowski dowódca JRG 2 w Płocku, Mirosław Krysiak wójt gminy Nowy Duninów, Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady gminy Nowy Duninów, Radni Rady Powiatu Płockiego z terenu gminy Nowy Duninów, Mariusz Obszyński i Andrzej Kopera reprezentujący Komendę Miejską Policji w Płocku, Przedstawiciele GKS „Fala” Nowy Duninów oraz Koła Emerytów i Rencistów w Nowym Duninowie, Ewa Romańska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Teresa Michalska sołtys sołectwa Nowy Duninów, Marek Szymański Prezes OSP Dzierzązna, jednocześnie Radny Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele gminnych struktur OSP: Krzysztof Keplin Komendant, Andrzej Garwacki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej no i wspomniany już Mirosław Krysiak – także w roli Prezesa Zarządu Gminnego

Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Mirosław Świetlik. Zostało przyjęte jednogłośnie. Plan finansowy na rok 2017 został zrealizowany, plan działalności na rok 2018 przyjęty.

2018-02-21_122746


Obecny na Zebraniu wójt gminy Mirosław Krysiak, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, podziękował strażakom za wielkie zaangażowanie i pogratulował wzorowego zamknięcia minionego roku oraz umiejętności współpracy, która owocuje sponsorskim wsparciem jednostki. Na rok 2018 zapowiedział nowe rozwiązania w kwestii dofinansowania działań wszystkich OSP. Jednym z takich rozwiązań będzie przejęcie przez gminę zobowiązań finansowych za zużyty prąd. Są to niewielkie kwoty, ale dla jednostek znaczne obciążenie. Bywa, że strażacy ochotnicy muszą zarządzać zbiórkę funduszy z prywatnych budżetów na opłacenie rachunków. Zasadność takiego rozwiązania wspiera fakt, że wszystkie trzy strażnice pełnią wyjątkowe funkcje społeczne. Sale użyczane są nieodpłatnie członkom innych organizacji. Są to niejako świetlic wiejskich.

Jeszcze jedną dobrą wiadomością przekazaną przez Wójta jest ta dotycząca ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, który w roku 2018 wzrośnie z 9 zł za godzinę na 12 zł (stawka przyjęta uchwałą Rady Gminy).

Obecny na spotkaniu przedstawiciel PSP Młodszy brygadier Mariusz Fijałkowski szeroko mówił o współpracy PSP z OSP Nowy Duninów, ale także podkreślił wysokie noty, jakie osiągnęły wszystkie nasze jednostki w zakresie gaszenia pożarów w lasach. Chodzi tu szczególnie o znajomość terenu, na którym działają. Podkreślił też wysokie kwalifikacje strażaków z Nowego Duninowa, które stale poszerzają.

Zarówno przedstawiciel PSP jak i policjanci przypominali o akcjach społecznych dotyczących bezpieczeństwa zarówno pożarowego jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak zawodowi strażacy jak i policjanci na co dzień współpracują z OSP. Z sobotnich  wypowiedzi wynika, że współpraca ta pozostaje na wysokim poziomie. Także dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników.

O dobrej współpracy z OSP mówili też pozostali goście, podkreślając wkład w lokalne życie społeczne i edukację. Współpraca, jak z samej definicji wynika, działa w obie strony więc i strażacy podziękowali za wsparcie ich działań.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt działalności OSP w Nowym Duninowie – zaangażowanie młodzieży, które zaowocowało powstaniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tej chwili lista członków MDP obejmuje 18 osób. W 2017 r szeregi młodzieżówki opuściło dwoje członków przechodząc, z racji osiągniętego wieku, do OSP. Gratulacje.

Gratulacje kierujemy również do druhów, którzy z rąk Mirosława Krysiaka odebrali odznaki za wysługę lat. Są to: Ryszard Keplin – 35 lat w OSP, Zbigniew Kwiatkowski – 15 lat w OSP, Bartosz Misiak i Hubert Pietruszewski – 5 lat w OSP.


2018-02-21_122235


Środki, dzięki którym działają wszystkie OSP, to przede wszystkim środki z budżetu gminy i dotacje, o które wnioskuje wójt gminy. „Tylko montaż finansowy, czyli środki z kilku źródeł, są w stanie zapewnić funkcjonowanie naszych OSP – mówi wójt. W świetle ostatnich zmian w zakresie finansowania OSP wytyczonych przez rząd, wsparcie Starosty Płockiego, czy Marszałka Województwa warunkują „być albo nie być” strażaków ochotników. Szczególnie dotyczy to mniejszych jednostek, które nie działają w systemie KSRG. Dla samorządu gminy wszystkie organizacje społeczne działające na rzecz naszych mieszkańców są ważne i wspieramy je tak finansowo jak i merytorycznie, Strażacy zajmują wśród nich miejsce szczególne, bo bywa, że narażają własne zdrowie niosąc pomoc innym. Należy im się szacunek wszystkich nas i taki w lokalnych środowiskach mają. Tym wszystkim druhom, którzy wyjeżdżają do akcji, życzę spokojnych powrotów. Oby ich było tyle, ile wyjazdów. Nam wszystkim natomiast życzyć wypada, byśmy nigdy nie musieli ich wzywać.”

Podsumowując – budżet 2017 OSP Nowy Duninów zamknięty, ale warto wspomnieć jeszcze o dwóch źródłach dochodu. W minionym roku OSP Nowy Duninów pozyskała dodatkowe środki z wynajmu sali w kwocie 2680,00 zł. Za sprawą Radnej Powiatu Płockiego Ewy Kowalak kurs komputerowy zorganizowano właśnie w ich strażnicy. Stąd dodatkowy wpływ, który w budżecie każdej jednostki byłby znaczący. Z 1% podatku wpłynęło do budżetu 313 zł. Tu mała prośba druhów strażaków do  wszystkich Państwa – przy rozliczaniu PIT-ów za 2017 r weźcie pod uwagę przekazanie 1% na OSP.


2018-02-21_123039