Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego motywem przewodnim jest Wisła. To wdzięczny temat. W rodzinnych albumach macie zapewne wiele zdjęć o tej tematyce, ale przydadzą się na pewno nowe, które mogą też okazać się hitami konkursowymi.


 

Regulamin konkursu fotograficznego
„ Chwile nad Wisłą”

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce w ramach
Roku Rzeki Wisły.
Celem konkursu jest promowanie polskiej przyrody oraz komunikowanie walorów Wisły.
Konkurs ma charakter otwarty.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu oraz członkowie ich rodzin.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Tematyka konkursu dotyczy uroków rzeki Wisły, jej walorów przyrodniczych, począwszy od źródła aż do ujścia.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.

Wymagania techniczne:
Zdjęcia mogą być wysłane na konkurs w formie cyfrowej lub analogowej.
zdjęcia cyfrowe muszą być zapisane w formacie .jpg,a wielkość jednego pliku powinna mieć rozmiar min.1MB,
format zdjęć analogowych , to min. 20 cm x 30 cm.

Prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora
(np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru
fotografii, np.  Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych
fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Duninów, a także na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i
zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach
komórkowych.

Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia
20 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu) w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Duninoiwe z siedzibą w Soczewce,
ul. ks. P. Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka, z dopiskiem:  “Chwile nad Wisłą”.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.
Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas Święta Plonów w Nowym Duninowie w dniu 26.08.2017r.
Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania Święta Plonów w Nowym Duninowie.Nagrody nie odebrane do
22 grudnia 2017 roku przechodzą na rzecz organizatora.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora
konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.
Więcej informacji pod nr tel. 506 613 534.

KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM
„ Chwile nad Wisłą”

Imię  i nazwisko……………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

Nr telefonu……………………………… E-mail………………………………….

Data urodzenia …………………………………………………………………….

Nr ……………………………………………………………………………….

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………

Ewentualny komentarz: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu  Fotograficznego „Chwile nad Wisłą”
i akceptuję  jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych  w  celach
wynikających  z  regulaminu  Konkursu,  zgodnie  z  ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

………………………………………………………
(data i odręczny podpis)

2. Wyrażm  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  …………………………………………….
w Konkursie Fotograficznym „Chwile nad Wisłą”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających  z  regulaminu
Konkursu,  zgodnie  z  ustawą z  dnia    29  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  danych
osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………………………
(data i odręczny podpis)