Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów oraz liczba punktów za poszczególne kryteria, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Niezbędne dokumenty
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów 15 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
2. Do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów uczęszcza rodzeństwo kandydata 10 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni w linii prostej kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki 5 Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów za poszczególne kryteria

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Niezbędne dokumenty
1. Rodzice / opiekunowie prawni zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 15

 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Jedno z rodziców zatrudnione jest na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 10 Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Do szkoły podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny uczęszcza rodzeństwo kandydata 5 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły