1 lutego 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany dotyczą m.in. określenia maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne, która zależeć ma od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę, minimalnej częstotliwości odbioru śmieci, doprecyzowania, kto w przypadku kilku właścicieli nieruchomości ma płacić za wywóz odpadów oraz przyznanie gminom uprawnień służb podatkowych w przypadku egzekucji opłat wobec osób, które za śmieci nie płacą.

Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmianczytaj.