posilek-w-szkole-i-w-domuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie przypomina, że aby dziecko mogło korzystać z gorącego posiłku  w szkole w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” po 31 grudnia 2021r. należy złożyć do tut. Ośrodka podanie o ich sfinansowanie.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 900,00 zł oraz spełnia przynajmniej jedno z kryteriów o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (przesłanki udzielania pomocy społecznej, np. ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, wielodzietność ….).

Poprzednie decyzje dotyczące dożywiania uczniów w placówkach oświatowych uprawniały do skorzystania przez dzieci z bezpłatnych obiadów do dnia 31 grudnia 2021r. Do tej pory żaden z rodziców dzieci nie złożył do GOPS ponownego wniosku. Przyznanie pomocy w formie sfinansowania posiłków musi być poprzedzone rodzinnym wywiadem środowiskowym. Dochody są liczone z poprzedniego miesiąca od złożenia wniosku o dożywianie.  Osoby składające wnioski w miesiącu styczniu 2022r. winny udokumentować dochód za miesiąc grudzień 2021 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. GOPS pod numerem telefonów: 24 261 14 14, 24 261 02 36 wew. 109.

http://www.duninow.naszops.pl/n,informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-pomoc-w-formie-posilkow-dla-dzieci