Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz.713t. j. , zm. Dz. U z 2020r,  poz. 1378), zawiadamiam, że zwołuję XVI sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2023, na dzień 30 grudnia 2020r,  godz. 1000, w budynku Stowarzyszenia „Nasze Lipianki” oraz OSP Lipianki, m. Lipianki 28A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz korespondencji wpływającej do Rady;
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami;
 5. Informacja Radnego Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Płockiego;
 6. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • projekt uchwały nr 1 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów;
 • projekt uchwały nr 2 - w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 2021 rok;
 • projekt uchwały nr 3 - zmieniająca uchwałę budżetowa gminy Nowy Duniów na 2020 rok;
 • projekt uchwały nr 4 - w sprawie uchwalenie Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok;
 • projekt uchwały nr 5 – w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok,
 • projekt uchwały nr 6 - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok,
 • projekt uchwały nr 7 - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok,
 • projekt uchwały nr 8 - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok,
 • projekt uchwały nr 9 – w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2021 rok;
 • projekt uchwały nr 10 – uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności;

 

 1. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego, z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej;
 2. Informacja z realizacji planowanych inwestycji w roku 2020;
 3. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy o pracy w 2020 roku;
 4. Sprawy różne;
 5. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
 6. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy;

Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

/-/ Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy