Archive for Marzec, 2020

Ruszył fundusz sołecki 2020.

Ruszył fundusz sołecki 2020. Pierwsze były Lipianki, które w ramach tych środków ułożyły kostkę przy świetlicy wiejskiej, będącej też siedzibą stowarzyszenia „Nasze Lipianki” oraz OPS Lipianki. Zaraz za nimi sołectwo Nowy Duninów rozpoczęło prace przy przebudowie chodnika przy ul. Osiedlowej. W ramach tych prac przebudowany zostanie chodnik od wjazdu do ośrodka zdrowia do budynku komunalnego przy ul. Słonecznej.

Komunikaty dot. koronawirusa.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Starosta Płocki zawiesza udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego, w  związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

(Podano za: http://powiat-plock.pl/ogloszenia/3005-zawieszone-udzielanie-porad-w-punktach-nieodplatnej-pomocy-prawnej.

Naprawy dróg

drogi_wiosnaRozpoczęły się wiosenne naprawy dróg gminnych. Wbudowanych zostanie 750 ton kruszywa na odcinkach najbardziej zniszczonych. Lokalnie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Prosimy o wyrozumiałość.

Sesja Rady Gminy odwołana

ug_wykrzyknik

Ze względu na groźbę rozprzestrzeniania się koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie mieszkańców, planowana na najbliższy piątek Sesja Rady Gminy nowy Duninów została odwołana. O nowym terminie posiedzenia poinformujemy.


Najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się w sali gimnastycznej SP w Nowym Duninowie bez możliwości udziału mieszkańców. Z porządku obrad wyłączono sprawozdania jednostek organizacyjnych, informacji klubów sportowych.


Nowy Duninów, dnia 19 marca 2020 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm), zawiadamiam, że zwołuję XIII sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2023, na dzień 27 marca 2020r,  godz. 1000. Posiedzenie odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie, (wejście parter – sala gimnastyczna)
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
2.    Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz  korespondencji wpływającej do Rady;
3.    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
4.    Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami,
5.    Realizacja planowamych inwestycji w roku 2020;
6.    Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
•    projekt uchwały nr 1 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów;
•    projekt uchwały nr 2 – zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2020 rok;
•    projekt uchwały nr 3 – w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacja zadania inwestycyjnego      pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów”
•     projekt uchwały nr 4 – uchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/VII/2019 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów,
•    projekt uchwały nr 5 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Stary Duninów,
•    projekt uchwały nr 6 – w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn.: „ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.”,
•    projekt uchwały nr 7 – w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2020”;
•    projekt uchwały nr 8 – w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2020-2022;
8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu          zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019;
9.     Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest dla  Gminy Nowy Duninów za rok 2019.
10.    Sprawy różne;
11.    Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
12.    Przyjęcie protokołu z  XII sesji Rady Gminy;
13.    Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

Go to Top