Archive for luty, 2023

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Nowy Duninów – trwałość projektu

Informujemy, iż z dniem 31.12.2023 r. zakończyło się finansowanie realizowanego przez gminę projektu pn. „Gmina Nowy Duninów stawia na dostępność” z grantu dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach projektu pn. “Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pomimo zakończenia finansowania, gmina Nowy Duninów w ramach środków własnych  nadal realizuje usługi indywidualnego transportu door-to-door dla pełnoletnich mieszkańców gminy Nowy Duninów, którzy posiadają orzeczenie o  niepełnosprawności lub  tych, którzy takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności w  samodzielnym przemieszczaniu się.

Cel przejazdu w ramach usługi door-to-door musi być powiązany z aktywizacją społeczno- zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Usługi w ramach trwałości projektu będą realizowane przez okres 32 m-cy, tj.  do  31  sierpnia  2025 r. na dotychczasowych zasadach, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przewozu.

Warto podkreślić, że cele i działania projektu znakomicie wpisały się w faktyczne i realne potrzeby mieszkańców Gminy Nowy Duninów, gdyż usługi cieszą się dużym zapotrzebowaniem wśród lokalnej społeczności. Natomiast zaplanowane wskaźniki w  projekcie zostały osiągnięte i wypracowane przed zakończeniem działań.

W okresie realizacji projektu zrealizowano 933 kursy przejeżdżając tym samym 63 195 km. Z  usług darmowego transportu skorzystało 76 osób, w tym  55 kobiet i 21 mężczyzn.

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi transportowej door-to-door można znaleźć tutaj: https://nowyduninow.info.pl/?page_id=11289


Zbiórka zużytych opon

zbiórka_oponDo Urzędu Gminy w Nowym Duninowie zgłosiła się Grupa Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą Śrem, ul. Letnia 3, która zajmuje się zbiórką, odzyskiem oraz recyklingiem zużytych opon i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki tego rodzaju odpadu. Zamierza ona przeprowadzić Ogólnopolską akcję odbioru zużytych opon. Akcja skierowana jest do gmin, głównie do rolników.

W związku z powyższym, zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców
o oszacowanie ilości i rodzaju zalegających w gospodarstwach domowych opon. Według wstępnych informacji uzyskanych od firmy RECYKL S.A. w ramach organizowanej akcji odbierane będą opony motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów wolnobieżnych oraz opony ponadgabarytowe. Zużyte opony przygotowane do odbioru muszą być czyste, bez zabrudzeń tj. kamieni, piasku, ziemi, gliny, kartonów, plastików, taśm, wypełniaczy oraz nie mogą posiadać żadnych metalowych elementów obcych. Nie mogą być zarośnięte mchem oraz być nadpalone. Nie mogą być pomalowane farbą. Kolorowe opony nie będą odbierane.W oponach nie mogą znajdować się węże, ochraniacze, pocięte opony, ani inne odpady gumowe. Opony muszą być wykonane z gumy. Opony z wypełnieniem poliuretanowym, plastikowym itp. nie podlegają odbiorowi.

Grupa Recykl S.A. po uzyskaniu informacji z całego regionu oraz oszacowaniu ilości zużytych opon odpowiednio zaplanuje akcje związane z ich odbiorem.

Warunki dotyczące organizacji odbioru opon oraz ewentualnej odpłatności będą znane po oszacowaniu potrzeb w tym zakresie. O szczegółach zorganizowania akcji będziemy Państwa informować na bieżąco po uzyskaniu stosownych ustaleń z firmy Recykl Organizacja Odzysku S.A.

Osoby zainteresowane odbiorem zużytych opon mogą składać zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie (pokój nr 1) w terminie do dnia 15.03.2023 r. Kontakt pod nr telefonu
24/2610236 w. 122.

Awaria linii telefonicznej!

ug_infoInformujemy, że telefony stacjonarne w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie nie działają. Wg. operatora awaria zostanie usunięta do dnia 14 lutego 2023 r. Prosimy kontaktować się z nami wykorzystując sieć telefonii komórkowej. Numery telefonów znajdziecie państwo w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Awaria linii telefonicznych w Urzędzie Gminy.
Nr tel. kom.: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/index//id/177 (Urząd Gminy – Dane teleadresowe).

17 lutego Sesja Rady Gminy

XXVIII Sesja Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2024 odbędzie się 17 lutego 2023r, o godz. 10.00, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 • Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz korespondencji wpływającej do rady;
 • Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
 • Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku,
 • Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
 • Informacja z działalności Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” za 2022 rok,
 • Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Fala” za 2022 rok,
 • Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Duninowie za 2022 rok,
 • Ocena gospodarki wodno – ściekowej – z oceną finansową, na terenie gminy Nowy Duninów za rok 2022,
 • Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II półrocze 2022 roku
 • Informacja na temat przygotowania planowanych inwestycji na 2023 rok, oraz źródła pozyskiwania środków na ich wykonanie,
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022r;

RG_IMG_8909_534

 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • projekt uchwały nr 1 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 2 - zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duniów na 2023 rok;
 • projekt uchwały nr 3 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 4 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 5 - w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącej do obliczenia kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej,
 • projekt uchwały nr 6 – w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 7 – w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • projekt uchwały nr 8 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Nowy Duninów, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych,
 • projekt uchwały nr 9 - w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
 • projekt uchwały nr 10 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych działki w miejscowości Soczewka,
 • projekt uchwały nr 11 – w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów na rok 2023”,
 • projekt uchwały nr 12 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • projekt uchwały nr 13 – w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • projekt uchwały nr 14 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków
 • projekt uchwały nr 15 - zmieniająca uchwałę nr 291/XXVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 • projekt uchwały nr 16 – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Duninów do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”,
 1. Sprawy różne;
 2. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy;
 4. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów.
Go to Top