Informujemy, iż z dniem 31.12.2023 r. zakończyło się finansowanie realizowanego przez gminę projektu pn. „Gmina Nowy Duninów stawia na dostępność” z grantu dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach projektu pn. “Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pomimo zakończenia finansowania, gmina Nowy Duninów w ramach środków własnych  nadal realizuje usługi indywidualnego transportu door-to-door dla pełnoletnich mieszkańców gminy Nowy Duninów, którzy posiadają orzeczenie o  niepełnosprawności lub  tych, którzy takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności w  samodzielnym przemieszczaniu się.

Cel przejazdu w ramach usługi door-to-door musi być powiązany z aktywizacją społeczno- zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Usługi w ramach trwałości projektu będą realizowane przez okres 32 m-cy, tj.  do  31  sierpnia  2025 r. na dotychczasowych zasadach, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przewozu.

Warto podkreślić, że cele i działania projektu znakomicie wpisały się w faktyczne i realne potrzeby mieszkańców Gminy Nowy Duninów, gdyż usługi cieszą się dużym zapotrzebowaniem wśród lokalnej społeczności. Natomiast zaplanowane wskaźniki w  projekcie zostały osiągnięte i wypracowane przed zakończeniem działań.

W okresie realizacji projektu zrealizowano 933 kursy przejeżdżając tym samym 63 195 km. Z  usług darmowego transportu skorzystało 76 osób, w tym  55 kobiet i 21 mężczyzn.

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi transportowej door-to-door można znaleźć tutaj: https://nowyduninow.info.pl/?page_id=11289