XXVIII Sesja Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2024 odbędzie się 17 lutego 2023r, o godz. 10.00, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 • Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz korespondencji wpływającej do rady;
 • Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
 • Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku,
 • Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
 • Informacja z działalności Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” za 2022 rok,
 • Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Fala” za 2022 rok,
 • Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Duninowie za 2022 rok,
 • Ocena gospodarki wodno – ściekowej – z oceną finansową, na terenie gminy Nowy Duninów za rok 2022,
 • Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II półrocze 2022 roku
 • Informacja na temat przygotowania planowanych inwestycji na 2023 rok, oraz źródła pozyskiwania środków na ich wykonanie,
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022r;

RG_IMG_8909_534

 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • projekt uchwały nr 1 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 2 - zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duniów na 2023 rok;
 • projekt uchwały nr 3 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 4 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 5 - w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącej do obliczenia kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej,
 • projekt uchwały nr 6 – w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 7 – w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • projekt uchwały nr 8 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Nowy Duninów, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych,
 • projekt uchwały nr 9 - w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
 • projekt uchwały nr 10 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych działki w miejscowości Soczewka,
 • projekt uchwały nr 11 – w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów na rok 2023”,
 • projekt uchwały nr 12 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • projekt uchwały nr 13 – w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • projekt uchwały nr 14 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków
 • projekt uchwały nr 15 - zmieniająca uchwałę nr 291/XXVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 • projekt uchwały nr 16 – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Duninów do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”,
 1. Sprawy różne;
 2. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy;
 4. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów.