W minioną sobotę, tj. 25 maja 2024 r.  odbył się odbiór końcowy zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa sieci wod.-kan. w m. Nowy Duninów w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków. W roku 2023 została odebrana sieć wod-kan, która umożliwi podłączenie do sieci nowoprojektowane budynki mieszkalne w ciągu ulic min. Słowikowa i Sosnowa.

Przy odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak, kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego  Krzysztof Piłatowicz, radni: Beata Gościniak, Dariusz Zajączkowski, Sławomir Waćkowski, sołtys Teresa Michalska

Przy odbiorze uczestniczył również przedstawiciel wykonawcy inwestycji Prezes firmy Wod-Bud pan Zdzisław Kliński oraz kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Odebrane w sobotę zadanie obejmowało wykonanie: obiekt nowoprojektowany tj. hala technologiczna mechanicznego oczyszczania ścieków surowych, instalacja biofiltra (przebudowa wentylacji mechanicznej), pomieszczenie rozdzielnic elektrycznych, Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16-18kWp, zintegrowany  system automatyzacji procesów technologicznych dla 12 reaktorów biologicznych (SBR)

Obiekty istniejące podlegające przebudowie: pompownia główna ścieków surowych, pomieszczenia zbiorników retencyjnych, pomieszczenia reaktorów biologicznych SBR, pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu, oraz inne elementy stanowiące przedmiot zamówienia min. dokumentacja techniczna, nadzór, dokumentacja powykonawcza. Całkowita wartość zadania wynosi brutto  3 927 953,18 zł (podatek vat jest kosztem niekwalifikowanym), wartość  otrzymanego dofinansowania 2 993 046,00 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Karol Gutkowicz pokłada nadzieję, że będą kolejne programy zewnętrzne, gdzie będzie mógł ubiegać się o środki na zadania usprawniające naszą infrastrukturę.