ug_i_2022_300Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2023 r. poz.40 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2024, na dzień 2 sierpnia 2023r,  o godz. 1600, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie,

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji;
 2. Informacja Wójta Gminy o złożonym wniosku w sprawie zwołania sesji;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • projekt uchwały nr 1 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Duninów,
  • projekt uchwały nr 2 – zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2023 rok,
  • projekt uchwały nr 3 – zmieniająca uchwałę nr 316/XXX/2023 z dnia 19 maja 2023r, w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  • projekt uchwały nr 4 – w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierząznie,
  • projekt uchwały nr 5 - w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Nowy Duninów,
  • projekt uchwały nr 6 – w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027,
 5. Sprawy różne;
 6. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy Nowy Duninów.