sp_duninow_info300W związku z decyzją rządu o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, Wójt Gminy Nowy Duninów zlecił przeprowadzenie rozeznania na temat ewentualnej liczby dzieci, którym konieczne byłoby zapewnienie opieki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze Szkołą Filialną w Soczewce.

Z dokonanego rozeznania wynika, że 99% rodziców nie zdecyduje się na posłanie dziecka do oddziału przedszkolnego od dnia 6 maja 2020 r. i zapewni dziecku opiekę we własnym zakresie.
W związku z powyższym, podjęta została decyzja o zawieszeniu od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze Szkołą Filialną w Soczewce.

Wskazane odziały przedszkolne, w w/w okresie, swoje zadania w dalszym ciągu realizować będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie, mając na uwadze możliwość otwarcia oddziałów przedszkolnych od dnia 25 maja 2020 r., w placówkach szkolnych na terenie gminy Nowy Duninów podjęte zostały już działania mające na celu wdrożenie rządowych wytycznych w kwestii bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników.

Informujemy, że w przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja 2020 r. będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8 roku życia.