Archiwum

XXV Sesja Rady Gminyposiedzeniapl

 


https://portal.posiedzenia.pl/nowyduninow? – Transmisja na żywo z XXV Sesji Rady Gminy – oglądaj

 

Inwestycja za 3,7 mln zł.

Wójt podpisał dziś umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie „Rozbudowy oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów  gm. Nowy Duninów”. Koszt inwestycji to kwota 3,7 mln zł .Dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 (środki unijne) to 100% kosztów kwalifikowanych.

Bardzo się cieszę – mówi wójt Krysiak – bo to 100 % dofinansowania, a zadanie jedno z największych i najdroższych prowadzonych przeze mnie w ciągu ostatnich 20 lat.


Prócz rozbudowy starej części oczyszczalni w Nowym Duninowie będzie budowana główna sieć kanalizacyjna w Nowym Duninowie, m.in. na ul. Sosnowej i Słowikowej, gdzie powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Budowa głównej nitki umożliwi dalszą rozbudowę sieci i w efekcie przyłączenie wybudowanych i powstających domów, których właściciele borykają się z wysokim poziomem wód gruntowych.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że takie inwestycje w gminie Nowy Duninów realizowane są zawsze z dużym udziałem środków zewnętrznych. Inaczej większość z nich nigdy by nie powstała.

Już w sobotę

16 września XXV Sesja

O godz. 15.00 rozpoczęło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. W posiedzeniu uczestniczy m.in. Wójt Gminy Nowy Duninów.
=================
Na najbliższy piątek, 16 września br., na godz. 10.00 Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów zwołał XXV Sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2023.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
2. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz korespondencji wpływającej do Rady Gminy;
3. Informacja Wójta Gminy Nowy Duninów o pracy pomiędzy sesjami;
4. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
5. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku,
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie za okres od września 2021 do sierpnia 2022 r,
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie i Świetlicy Socjoterapeutycznej za okres od września 2021 do sierpnia 2022 r,
8. Informacja na temat realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów w roku 2021,
9. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2022 roku,
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
• projekt uchwały nr 1 – zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Duninów,
• projekt uchwały nr 2 – zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2022 rok,
• projekt uchwały nr 3 – w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 252/XXIV/2022 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• projekt uchwały nr 4 – zmieniająca uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie,
• projekt uchwały nr 5 – w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Nowy Duninów,
• projekt uchwały nr 6 – w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Soczewka,
• projekt uchwały nr 7 – w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 74/20 w obrębie geodezyjnym Dzierzązna,
• projekt uchwały nr 8 – zmieniająca Uchwałę nr 238/XXIII/2022 z dnia 25 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2022 rok,
11. Sprawy różne;
12. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
13. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy;
14. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/nowyduninow?

Już w niedzielę

Będzie też delegacja z gminy Nowy Duninów z wieńcem wykonanym przez panią Zosię Garwacką i koleżanki z Klubu Seniora w Soczewce. Do zobaczenia.


 

306719972_5514049445328731_3031049415245420502_n

Go to Top