ug_i_2022_300Od dziś, tj. 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Formularz wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok.16 I piętro) lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów:  http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=217


Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

W przypadku złożenia takiego dokumentu w lutym 2022 r. nie ma potrzeby zwracania się do ARiMR o wydanie tego dokumentu.


Wypłata zwrotu przyznanego podatku nastąpi w terminie od 1 października do 31 października 2022 r.


Na pytania odpowie pracownik Urzędu Gminy Małgorzata Walecka pod nr tel.: 242610236 wew. 105