SE.2344.4.2021.KS


Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 października 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 i z 2018 r. poz. 2432), w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z  2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

1. Ustala się dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, dzień wolny od pracy w dniu  12 listopada 2021 r. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela,  tj. w sobotę 25 grudnia 2021 r.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowy Duninów.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Nowy Duninów

-//-

Mirosław Krysiak