Aktualności

Gość Radia Płock FM Mirosław Krysiak


lub: https://plock.fm/podsumowanie-zeszlego-roku-i-plany-na-nastepny-w-gminie-nowy-duninow/

Rozbudowa oczyszczalni w toku. Stary Duninów – będzie kanalizacja.

IMG_4507Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie trwa. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński. Koszt rozbudowy to kwota ponad 3 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że tak jak przy budowie sieci kanalizacyjnej, VAT zostanie przez nas odzyskany, więc z budżetu gminy nic nie dołożymy. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozbudowa oczyszczalni obejmuje m.in.:
a) Obiekty nowoprojektowane:
• taca najazdowa punktu przyjęć ścieków dowożonych;
• hala technologiczna mechanicznego oczyszczania ścieków surowych;
• instalacja biofiltra (przebudowa wentylacji mechanicznej);
• pomieszczenie rozdzielnic elektrycznych;
• Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16-18kWp;
• zintegrowany system automatyzacji procesów technologicznych dla 12 reaktorów biologicznych (SBR)
b) Obiekty istniejące podlegające przebudowie:
• pompownia główna ścieków surowych;
• pomieszczenia zbiorników retencyjnych;
• pomieszczenia reaktorów biologicznych SBR (obiekt 2.2. i 3.2.);
• pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 3a); wykonanie wentylacji oraz zamknięcie otworów
===============================
Trwają też przygotowania do budowy kanalizacji w Starym Duninowie. 5 lutego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania. Do przetargu stanęło 6 oferentów. Najniższa oferta to 1.350.000 zł, najwyższa 2.947.000 zł. O rozstrzygnięciach będziemy informowali.
====================
Zdj. 06.02.2024 r. spotkanie z wykonawcą Zdzisławem Klińskim. Postępy w rozbudowie oczyszczalni. Pogoda dopisuje. Prace trwają.

Kultura fizyczna 2024

Konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej rozstrzygnięty. Umowy podpisane.
==========================================
I tak startujący w konkursie Ludowy Klub Sportowy Wisła Nowy Duninów będzie realizował zadnie konkursowe nr 1: ⚽️„Organizacja zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych bez ograniczeń wiekowych wraz z udziałem we współzawodnictwie sportowym z zakresu gier zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.” Wsparcie z budżetu gminy to kwota 82.600,00 zł. Praca członków Stowarzyszenia i wolontariuszy została wyceniona przez klub na kwotę ponad 84 tys. zł. Na czas i potrzeby realizacji zadania Wójt przekaże Klubowi w ramach użyczenia obiekt przy ul. Włocławskiej 3A w Nowym Duninowie.
========================================
⛵️ Drugie zadanie będzie realizował Gminny Klub Sportowy „Fala” Nowy Duninów. Jest to „Organizacja zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, także ogólnorozwojowych wraz z udziałem we współzawodnictwie sportowym z zakresu tenisa stołowego”. Fala, tak jak robi to od kilku lat, w ofercie zapisała, obok prowadzenia sekcji tenisa stołowego, prowadzenie sekcji żeglarskiej (dzieci w wieku 6-15 lat). Tu, jak mówi prezes Andrzej Szymborski, pozdrowić należy zaprzyjaźniony „Klub Żeglarski HALS z Gostynina ze stanicą w Nowym Duninowie. Wsparcie z budżetu gminy na realizację zadania to kwota 34.650,00 zł. Całość zadania obliczono na kwotę 17.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane głównie z wykorzystaniem zaplecza w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie w ramach porozumienia zawartego między Klubem a Dyrekcją Szkoły. Warto przy tym zaznaczyć, że Fala organizuje wiele innych wydarzeń, w tym promuje takie aktywności jak ofroad, pozyskując środki z różnych źródeł, a Dziewczyny na Fali dały się nam poznać w ubiegłym sezonie jako kreatywna, niesformalizowana do końca grupa. Życzymy im powodzenia i ciągle dobrych pomysłów.
Podsumowując, będzie się dużo działo.

Więcej:
https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/804
==========================
zdj. 1 lutego 2024 r. Podpisanie umów z Wójtem gminy Nowy Duninów.

OSP Nowy Duninów z nowym wozem dzięki wsparciu #UE

IMG_4776Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP, w tym dla naszych strażaków. W sobotę umowy z władzami miast i gmin oraz prezesami OSP z powiatu płockiego podpisał marszałek Adam Struzik.

O tym, że Unia od 2 dekad wspiera naszą gminę, nie musimy przypominać. W obecnej perspektywie samorząd województwa mazowieckiego pieniądze przeznacza m.in. na wozy strażackie. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – mówi Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Jednym z priorytetowych obszarów działania Unii Europejskiej jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym i odpowiednie postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Dzięki dofinansowaniu jednostki straży pożarnej zyskają nowoczesny sprzęt, który poprawi warunki pracy strażaków. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

===========
W ramach programu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Duninowie zostanie doposażona w średni pojazd ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy. Planowane są spotkania z lokalną społecznością, kampanie edukacyjne w szkołach, publikacja artykułów w prasie.
==========================
Tytuł projektu: Doposażenie OSP Nowy Duninów w sprzęt do celów zarządzania klęskami i katastrofami
Beneficjent: Gmina Nowy Duninów
Całkowita wartość projektu: 1 493 203,01zł
Dofinansowanie z UE: 1 269 222,55 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu
==========================

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych. Terminarz.

4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych. Informacji udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie pani Ewa Romańska

Go to Top