Na podstawie art. 20 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, 583 i l 005), zawiadamiam, że zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018-2023, na dzień 24 czerwca 2022r, o godz. 10.00 , w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1.

/-/ Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy

Porządek obrad – otwórz plik pdf