• Duninowskie Święto Plonów pod Honorowym Patronatem Starosty Płockiego

Zwrot podatku akcyzowego

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 6 pkt 3, art.7 i art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.  Poz. 2188 ze zm.) Urząd Gminy w Nowym Duninowie uprzejmie, iż w terminie od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 2 marca 2020 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Formularze wniosków będzie można pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy pok. 16.

Formularz wniosku znajduje się również na stronie internetowej naszej gminy: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=217

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
Wypłata zwrotu przyznanego podatku nastąpi w terminie

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.

Umowa z Wojewodą podpisana.

IMG_4556Wczoraj Wójt podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie przewozów autobusowych na obszarze gminy Nowy Duninów w 2020 r., w kwocie 49.503,70 zł (czyli 1,00 zł dopłaty do wozokilometra).
Całkowity koszt przewozów w 2020 roku, które organizuje nasz samorząd to kwota 255.991,68 zł.

Dla Ciebie Babciu, dla Ciebie DziadkuWielkie podziękowania dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, którzy przygotowali dzieciaki. Było wspaniale. Wszyscy wiedzą, że przygotowanie do każdego występu wymaga od was dodatkowego zaangażowania. Tym bardziej dumni dziadkowie dziękują :)

Dostęp do Internetu

ug_mk_internet_wifi534Nie wszyscy chcą go mieć, innym zależy mniej lub bardziej. Tych, którym zależy bardziej ucieszy wiadomość, że inwestor firma NEXERA, która buduje sieć w technologii FTTH, m.in. na obszarze płockim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, czyli z dużym udziałem środków unijnych, rozpoczęła prace na terenie gminy Nowy Duninów. Na przełomie stycznia i lutego będzie podłączony budynek szkoły w Soczewce (ramach projektu „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – OSE). Wg. nieoficjalnych informacji, będzie też możliwość podłączenia nieruchomości na trasie budowanej linii (kabel będzie rozprowadzony z wykorzystaniem infrastruktury firmy Energa, czyli po słupach energetycznych).

Dalej linia będzie prowadzona od Soczewki w stronę Nowego Duninowa. Podłączenie Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie zakończy I etap budowy. W drugim etapie zostanie rozprowadzona sieć do pozostałych mieszkańców. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to rok 2020.

W związku z powyższym mamy do Państwa prośbę. Od poniedziałku 27 stycznia 2020 r w teren rusza przedstawiciel firmy NEXERA, wyposażony w pełnomocnictwo, który będzie uzgadniał i zawierał umowy z właścicielami nieruchomości na drodze budowy sieci, o dostęp do nieruchomości. Osoba ta zapewnia, że w razie Państwa nieobecności, pozostawi kontakt do siebie, który umożliwi uzgodnienie terminu kolejnego spotkania.

Cała inwestycja opiera się na Państwa zaangażowaniu. Stąd powyższa prośba o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości, bo inwestycja jest ważna dla wszystkich nas, także w kontekście usług cyfrowych świadczonych przez Urząd Gminy. Szczegóły przedstawi Państwu przedstawiciel firmy NEXERA przy pierwszym kontakcie.

Będziemy monitorowali prace. Ich zakończenie i uruchomienie inwestycji pomoże także w budowie hotspotów w miejscach publicznych (m.in. w szkołach, bibliotece, parku) na terenie gminy. Ich budowa planowana jest na wiosnę tego roku. Warto przy tym wspomnieć, że 100% środków na ten cel, tj. 15 tys. euro, wójt pozyskał z UE w ramach projektu „WiFi4EU. Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków”, czyli dla nas :).

Rozlicz PIT dla siebie.

Wszystkich państwa, którzy zameldowani są poza terenem gminy Nowy Duninów, a mieszkają w naszej gminie, prosimy o rozważenie wpisania w rocznych zeznaniach podatkowych faktycznego miejsca zamieszkania na terenie naszej gminy. Wtedy państwa podatek trafi do budżetu gminy, czyli kasy, z której finansujemy wszystkie inwestycje, modernizacje i zadania własne gminy, takie jak bezpieczeństwo, kultura fizyczna, etc. Na pytania odpowie skarbnik gminy pod nr tel. 512372510.
================
W ulotkach, które trafią do Państwa zamieściliśmy też kilka ważnych informacji dotyczących zmiany kont bankowych dla wpłat za gospodarowanie odpadami i ich segregowania (informacje pod nr telefonu 512372516). Prosimy też pamiętać, że każdy kto dostaje fakturę za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków ma swój własny indywidualny nr rachunku bankowego do wpłat. Przed kolejną wpłatą prosimy o sprawdzenie tego numeru (informacje pod nr tel. 509220386).

str1-2_pit_gmina_v3_534

Go to Top