Gospodarka odpadami


 

segregacjaZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

wprowadzona została dodatkowa oddzielna segregacja w worki /pojemniki koloru NIEBIESKIEGO frakcji PAPIERU

Oznacza to, że właściciele nieruchomości obowiązani są segregować odpady komunalne wytwarzane na terenie swoich nieruchomości wg następujących zasad:

PAPIER - worek/pojemnik niebieski

SZKŁO - worek/pojemnik zielony

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE worek/pojemnik żółty

ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE – worek/pojemnik brązowy

 

W załączeniu nowa ulotka SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „U źródła” W GMINIE NOWY DUNINÓW


Dodatkowe worki koloru NIEBIESKIEGO przedsiębiorca będzie dostarczał właścicielom nieruchomości na przełomie lipca i sierpnia. Do tego czasu można segregować papier w dowolny kolor worka.
ROK 2016Obowiązujące prawo miejscowe  dotyczące utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowy Duninów - do zapoznania się pod adresem:

http://ugnowyduninow.bip.org.pl/


 

AKTUALNE STAWKI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE NOWY DUNINÓW

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Wysokość stawki w przypadku segregacji odpadów – 8 zł x liczba mieszkańców

Wysokość stawki przy zmieszanych odpadach – 15 zł x liczba mieszkańców

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Wysokość stawki za pojemnik przy odpadach segregowanych

120 litrów – 34 zł

240 litrów 46 zł

1100 litrów – 108 zł

7000 litrów – 640 zł

Kontener na gruz 7000 litrów – 490 zł

Wysokość stawki za pojemnik przy odpadach zmieszanych

120 litrów – 35 zł

240 litrów – 48 zł

1100 litrów – 129 zł

7000 litrów – 819 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym powstały odpady komunalne, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za rok kalendarzowy w przypadku segregacji odpadów – 204 zł

Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za rok kalendarzowy przy odpadach zmieszanych210 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, za okresy roczne z dołu w terminie do 31 grudnia każdego roku.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać do kasy Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy

BS GOSTYNIN 34 9012 0004 0000 1443 2001 0001

 

 


 

 ROK 2015

W imieniu Fundacji alter eko, realizującej projekt “Kontrola obywatelska wdrażania zapisów ustawy śmieciowej”, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, udostępniamy Państwu ciekawą publikację Śmiecioradnik”.

Publikacja, w przystępny sposób omawia zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami, a także zachęca do właściwego z nimi postępowania i interweniowania w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości.

Link do pobrania publikacji: Kliknij

UWAGA – ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI PORZĄDKU W GMINACH

1 lutego 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w zakresie niniejszej ustawy

Zmiany dotyczą między innymi:

 • określona została maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne, która uzależniona będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obecnie przyjmuje się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wynosi 1299,00zł,

 • w przypadku nieruchomości zamieszkałej, gdy opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty – maksymalna stawka opłaty za miesiąc wynosi – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę – za mieszkańca,
 • ustawa wprowadziła wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny– do dwukrotności maksymalnej stawki opłaty,
 • nie ma obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości                         w przypadku zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  zmiana wysokości opłaty według nowych stawek nastąpi automatycznie z urzędu, bez konieczności uruchamiania procedury korekty deklaracji,
 • w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości zostaną przez Wójta Gminy zawiadomieni o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyliczonej wg danych podanych w deklaracji). Opłata wskazana w zawiadomieniu będzie do zapłaty.
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty                    za gospodarowanie odpadami komunalnymi np.: zmiana miejsca zamieszkania, zmiana sposobu zbierania odpadów, zwiększenie (zmniejszenie) liczby oddanych pojemników w danym miesiącu, większa (mniejsza) liczba osób zamieszkujących nieruchomość – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,
 • w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • obowiązek samodzielnego złożenia deklaracji przez właściciela: właściciel nieruchomości, wobec którego zostanie wydana decyzja, o której mowa powyżej, w przypadku zmiany danych będzie obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w przypadku, gdy w danym miesiącu na terenie danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana,
 • skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy referatu gospodarki odpadami chętnie udzielą Państwu wyczerpujących informacji i będą służyć pomocą.

Telefon do kontaktu stacjonarny 242610236 w. 112, komórkowy 512372516, osobisty kontakt w pokoju nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1ARCHIWUM

 


 •  JAK PŁACIĆ ZA ODBIÓR ODPADÓW

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać:

 1. Do kasy Urzędu Gminy (Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, parter, pok. nr 6)
 2. Przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:BS Gostynin 34 9012 0004 0000 1443 2001 0001Ważne!

Większość naszych mieszkańców złożyła już deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednak jest jeszcze grupa osób, które takiego dokumentu do Urzędu Gminy nie dostarczyły. Warto w tym miejscu przypomnieć, że niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 186).
Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy, który wyjaśni Państwu wątpliwości oraz pomoże w wypełnieniu formularza deklaracji.


KOMUNIKAT

do właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Duninów.

Przypomina się, iż zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
w przypadku wyboru selektywnego gromadzenia odpadów (stawka niższa za odpady), oddawane odpady segregujemy i oddajemy do przedsiębiorcy w sposób zgodny z zasadami segregacji obowiązującymi w Gminie Nowy Duninów. Poniżej link , jak należy segregować odpady komunalne.
W przypadku zbierania odpadów w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów, Wójt Gminy będzie zmuszony naliczyć opłatę za odbiór odpadów z danej nieruchomości wg stawki jak za zmieszane odpady.

 • Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – odbierane są  co najmniej raz w miesiącu
 • Odpady selektywnie zbierane – odbierane są co najmniej raz w miesiącu
 • Odpady zmieszane – odbierane są co najmniej raz w miesiącu,
 • Przeterminowane leki i chemikalia należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, który znajduje się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie przy ul. Gostynińskiej 1A w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-10.00 lub na indywidualne zgłoszenie telefoniczne pod numer 24 261 02 36 w. 112
 • Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, który znajduje się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie przy ul. Gostynińskiej 1A w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-10.00 lub na indywidualne zgłoszenie telefoniczne pod numer 24 261 02 36 w. 112
 • Popiół z nieruchomości dodatkowo zbierany jest w oznakowanych pojemnikach o pojemności 1100l, które zlokalizowane są w następujących punktach na terenie Gminy Nowy Duninów:
  • Szkoła Podstawowa w Soczewce ul. Ks. Kwiatkowskiego 1
  • Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie ul Gostynińska 1
  • Szkoła Podstawowa w Lipiankach 28a
  • Miejscowość Nowy Duninów:
   • skrzyżowanie ulic Parkowej i Zacisze
   • ul. Plac Strażacki
   • ul. Parcelowa
   • ul. Osiedlowa “przy lipie”
   • ul. Osiedlowa 6
   • ul. Aleja
   • ul. Gostynińska
   • ul. Chabrowa
   • ul. Parcelowa
   • ul. Różana
   • ul. Słoneczna 2
  • Miejscowość Soczewka
   • ul Lipowa
   • ul. Świerkowa
   • ul. Pocztowa
   • okolice parku – granica z Brwilnem Dolnym
   • ul. Wierzbowa
   • ul. Leśna
  • Brwilno Dolne
   • ul. Słoneczny Zaułek 4
   • ul. Słoneczna 8
   • ul. Mazowiecka 31
   • ul. Wrzosowa
  • Popłacin – przepompownia ścieków
  • Popłacin – przepompownia wody

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ – ZADZWOŃ LUB NAPISZ


Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami uzyskacie Państwo u pracownika Urzędu Gminy Pani Hanny Bińkowskiej pod nr telefonu: 24 261 02 36 wew. 112 lub 512 372 516; e-mail: h.binkowska@nowyduninow.info.pl


Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 1 (parter); e-mail: ug@nowyduninow.info.pl


Biuletyn Informacji Publicznej


Go to Top