Sesje

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019r.       poz. 506 z późn. zm. ) zawiadamiam, że zwołuję XI sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2023,          na dzień 4 grudnia 2019r., o godz. 1600, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Informacja Wójta Gminy o złożonym wniosku w sprawie zwołania sesji,

3.Przyjęcie porządku obrad,

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

 • projekt uchwały nr 1 – zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2019 rok;
 • projekt uchwały nr 2 - w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia;
 • projekt uchwały nr 3 - zmieniająca uchwałę nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie;
 • projekt uchwały nr 4 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie;
 • projekt uchwały nr 5 - uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 • projekt uchwały nr 6 – w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 1. Analiza oświadczeń majątkowych radnych;
 2. Sprawy różne,
 3. Zakończenie obrad XI sesji rady gminy Nowy Duninów w kadencji 2018-2023.

 

Z poważaniem

/-/ Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady GminyTransmisje z obrad oraz porządek obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=457,Sesje%20Rady%20Gminy

Go to Top