Sesje

I N F O R M A C J A

dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów

Uprzejmie  informuję  że  obrady  XX  Sesji  Rady   Gminy  Nowy  Duninów,   odbędą   się  w   dniu 19 grudnia 2012 roku (tj. środa) o  godz. 13oo  w  sali  obrad Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;

2.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;

3.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;

4.Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt uchwały nr 1 – w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2019;

Projekt uchwały nr 2 – w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów,

Projekt uchwały nr 3 – w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Projekt uchwały nr 4 – w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

Projekt uchwały nr 5 - w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

Projekt uchwały nr 6 – w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności;

Projekt uchwały nr 7 – w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Projekt uchwały nr 8 – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Projekt uchwały nr 9 – w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych;

Projekt uchwały nr 10 – w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych oraz zagospodarowania tych odpadów jak również wysokości cen za te usługi;

Projekt uchwały nr 11 -Uchwała Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok;

6.Sprawy różne;

7.Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;

8.Przyjęcie protokółu z XIX  Sesji Rady Gminy;

9.Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy.

Z poważaniem

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       /-/ Andrzej Pietrzak

Go to Top