KRUS

UPADKI CHODZĄ
PO LUDZIACH
Informacja KRUS o wypadkach – przeczytaj, to ważneKonkurs “Bezpiecznie na wsi” rozstrzygnięty


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała i przeprowadziła na terenie działania Placówki Terenowej w Płocku konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi”.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Do organizacji konkursu włączyło się 5 gmin: Bodzanów, Gąbin, Iłów, Nowy Duninów oraz Płock, z których udział wzięło 251 uczniów.

Dotychczas rozstrzygnięto 2 z 3 etapów konkursu, w każdym etapie nagrodzono 3 uczniów w 2 kategoriach wiekowych: klasy 0-3 i 4-6.

Z terenu gminy Nowy Duninów do konkursu przystąpiło 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.

Wśród prac złożonych na konkurs komisja konkursowa, składająca się z pracowników KRUS PT w Płocku oraz przedstawiciela Urzędu Gminy, wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi:

 • w grupie klas 0-3 I-sze miejsce zajęła praca Karola Adamskiego z II klasy, miejsc II i III nie przyznano,
 • w grupie klas 4-6 I-sze miejsce zajęła praca Pauliny Kaleja z V klasy, II-gie miejsce Natalia Michalska z klasy V, III-cie miejsce Małgorzata Cichowicz z klasy IV. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS oraz Wójta Pana Mirosława Krysiaka.

Spośród prac nagrodzonych w I etapie z terenu wszystkich gmin biorących udział w konkursie, w etapie powiatowym zostali wyłonieni zwycięzcy również w dwóch grupach wiekowych. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez KRUS Oddział Regionalny w Warszawie Placówkę Terenową w Płocku oraz Starostę Płockiego Pana Zgorzelskiego i uroczyście wręczone w dniu 20 czerwca w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Płocku.

Prace nagrodzone w II etapie przechodzą do oceny przez komisję etapu wojewódzkiego.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w 2010 r. dla gminy Nowy Duninów


W 2010 roku z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Płocku zgłoszono 216 wypadków, o 15 więcej niż w 2009 roku.

Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznano 186 wypadków, w pozostałych 30 przypadkach:

 • 19 zdarzeń nie uznano za wypadki przy pracy rolniczej,
 • 5 poszkodowanych nie posiadało uprawnień do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem,
 • 4 poszkodowanych zrezygnowało z roszczeń,
 • 1 zdarzenie uznano za wypadek, ale odmówiono prawa do odszkodowania z powodu wykonywania pracy w stanie nietrzeźwości,
 • 1 zdarzenie uznano za wypadek, ale odmówiono prawa do odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa podczas wykonywania pracy.

Najwięcej wypadków zaistniało w grupach: „upadek osób” – 76 zdarzeń, „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” – 27 zdarzeń oraz „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 23 zdarzenia.

Na terenie gminy Nowy Duninów zgłoszono 3 wypadki, co stanowi 1,38% wszystkich zgłoszeń. 2 wypadki zgłoszono w grupie „upadek osób”, a 1 w grupie „inne zdarzenia”.

Na terenie gminy nie odnotowano zgłoszenia choroby zawodowej.

IX Ogólnokrajowy Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rozpoczyna się nowa edycja konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne. Organizatorami Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

IX edycja konkursu odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W kategorii gospodarstw indywidualnych w konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie prowadzące indywidualna rolniczą działalność produkcyjną. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do konkursu w najbliższej placówce terenowej KRUS w terminie do 15 marca 2011 r.
Przy ocenie będą brane pod uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Na laureatów czekają cenne nagrody.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia do konkursu można uzyskać w placówkach KRUS, w przedstawicielstwach współorganizatorów oraz w prasie i na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

KRUS INFORMUJE

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

Nowy rok to właściwy czas na przypomnienie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, ponieważ wkrótce rozpoczną się wzmożone prace polowe.

 

Środowisko i prace wykonywane przez rolników są bardzo różnorodne. Powoduje to, iż jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych czynników. Ponadto czas pracy jest nienormowany i często przekracza osiem godzin dziennie. Stres, pośpiech, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonanej czynności, to także czynniki wpływające na wzrost wypadków w rolnictwie. Największy udział w zgłaszanych wypadkach mają wypadki, do których doszło na skutek upadku osób. Najczęściej podczas przemieszczania się po podwórzu, czy w budynkach inwentarskich (poślizgnięcie, potknięcie, upadek z drabiny). Przyczyną może być chociażby śliska, nierówna nawierzchnia, czy używanie nieodpowiedniego obuwia, niewłaściwe zabezpieczenia. Po upadkach, na drugim miejscu są wypadki powstałe podczas pracy ze zwierzętami (uderzenia, przygniecenia i ugryzienia przez zwierzęta). W dalszej kolejności plasują się wypadki, do których doszło w wyniku pochwycenia przez ruchome części maszyn i urządzeń, np. pilarki tarczowe i łańcuchowe. Aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować ryzyko powstania wymienionych zdarzeń wypadkowych zalecamy:

 • Używać odpowiedniego obuwia (trzewiki na protektorowanej, antypoślizgowej podeszwie)
 • Ograniczyć śliskość nawierzchni, ciągów komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, oczyszczanie nawierzchni w pomieszczeniach inwentarskich, na podwórzu
 • Utwardzić i wyrównać nawierzchnię podwórza
 • Usunąć zbędne przedmioty, substancje, a pozostałe prawidłowo składować
 • Stosować odpowiednie drabiny posiadające zabezpieczenia przed obsunięciem
 • Stosować wszelkiego rodzaju zabezpieczenia stanowiska pracy, maszyn i innych urządzeń np. uchwyty, barierki, osłony
 • Ostrożność i właściwy sposób obsługi podczas pracy ze zwierzętami
 • Zachowanie należytej koncentracji, ostrożność i brak pospiechu podczas obsługi maszyn rolniczych i urządzeń

 

 

To tylko przykłady jak ograniczyć lub wyeliminować zagrożenia jakie na co dzień wiążą się z praca rolnika. Sposobów na kształtowanie bezpiecznej pracy rolnika jest wiele, ale tylko do niego samego należy decyzja co zrobi i jak bardzo zależy mu na uniknięciu zagrożeń i podniesienia bezpieczeństwa nie tylko własnego, ale także jego najbliższych.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca wszystkich rolników do wprowadzenia w gospodarstwach zmian poprawiających bezpieczeństwo pracy oraz do przestrzegania podstawowych zasad BHP.

Jeżeli jednak dojdzie do wypadku, przypominamy iż należy zgłosić go w najbliższej placówce terenowej KRUS, jak najwcześniej (bez zbędnej zwłoki). Wypadek zgłosić może sam poszkodowany, członek rodziny, albo inna osoba (osobiście, telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną).

Go to Top