Pomoce NGO

14.12.2018 r.

Wójt gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

Termin konsultacji: 14 – 21 grudnia 2018 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. ) .

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu można zgłaszać z wykorzystaniem aktualnego formularza konsultacji stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.:

  • elektronicznie na adres: ug@nowyduninow.info.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Konsultacje – program współpracy 2019”),
  • w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro),
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy),
  • osobiście do Urzędu Gminy.

Projekt programu współpracy dostępny jest od dnia 14 grudnia 2018 r.:

  • na stronie internetowej gminy Nowy Duninów: www.nowyduninow.info.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://ugnowyduninow.bip.org.pl ,
  • w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro).

Informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa1, 09-505 Nowy Duninów pod nr. Tel. 24/2610236 wew. 116 lub 512372522. Osobą do kontaktu jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Szczegóły i załączniki:

======================================

  • Serwis dla organizacji pozarządowych – TU znajdziecie wszystko, co dotyczy funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji, etc. Autorzy serwisu udostępniają również wzory przydatnych formularzy oraz najbardziej aktualne informacje. Warto tu zaglądać: http://www.ngo.pl
Go to Top