temidaInformacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

  • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia,do pełnienia obowiązków ławnika

Zgłoszenia można składać osobiście w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 7.00 do 15.00, oraz w środy od godz. 9.00 do 17.00, do dnia 30 czerwca 2019r.


Więcej: https://ugnowyduninow.bip.org.pl