Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2014-2018, na dzień 23 lutego 2018r. (piątek) godz. 1000, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

/-/ Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów

Czytaj więcej – pobierz plik pdf.

sesja_017_2017_11_10_org_km_534