INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU  DRÓG GMINNYCH  w Gminie Nowy Duninów  w sezonie 2017/2018

boto0022Sieć dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Duninów, podzielona jest na następujące standardy zimowego utrzymania:

Grupa V

drogi dowozu dzieci do szkół, drogi do ewakuacji publicznej  na wypadek zagrożenia np.  powodzią, drogi prowadzące do obiektów użyteczności publicznej, a także placówek handlowo – usługowych.

Grupa VI

drogi dojazdowe do zabudowań ( kolejność w zależności od liczby osób zamieszkujących)

Grupa VII

chodniki przyległe do gminnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi do zabudowy letniskowej, drogi mało uczęszczane.

W czasie występowania śliskości zimowej, nawierzchnie dróg będą uszorstniane. Do uszorstniania przewiduje się użycie mieszanki piaskowo – solnej.

Aktualne numery telefonów Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zakresie informowania o potrzebie odśnieżania  poszczególnych odcinków  dróg: (024) 2610272, (024) 2610236, 506 613 661.Fax: (024) 2610236  w. 106

Wykaz dróg do odśnieżenia wg kolejności odśnieżania:

  1. Trasa autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkół na terenie gminy
  2. Drogi ewakuacyjne na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia
  3. Drogi prowadzące do obiektów użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoły, Ośrodki Zdrowia,  Posterunek Policji, Poczta, Biblioteka, Kościół – cmentarz, GOK) i placówek handlowo-usługowych
  4. Drogi dojazdowe do zabudowań (kolejność w zależności od liczby osób zamieszkujących)
  5. Chodniki przyległe do gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Do odśnieżania dróg  używany będzie  pług przymocowany do ciągnika gminnego URSUS C-360.

W wypadku obfitych  opadów śniegu przewiduje się  interwencyjne użycie  dodatkowo sprzętu zewnętrznego na zlecenie – jedna lub dwie koparko – ładowarki z dopinanym pługiem.

Stała współpraca  z zarządcami dróg wyższej kategorii w zakresie przekazywania danych o konieczności odśnieżania  odcinków dróg – na podstawie kontroli oraz zgłoszeń od mieszkańców.

Nadzór łącznie z egzekwowaniem  od właścicieli lub zarządców obowiązków odśnieżania chodników przyległych do  prywatnych nieruchomości lub nieruchomości będących w ich  zarządzie –  podstawa  prawna: art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

  • Zasady odśnieżania i odladzania dróg gminnych – pobierz plik pdf.

====

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

  • Sieć dróg powiatu Płockiego z kategoriami odśnieżania – pobierz plik pdf
  • Informacja nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 – pobierz plik pdf.
  • Zasady odśnieżania i uszorstniania dróg powiatowych – pobierz plik pdf.