Koniec roku więc czas na małe jego podsumowanie w zakresie inwestycji prowadzonych i zakończonych w naszej gminie.

Największym zadaniem jest termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie, realizowana w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i dofinansowana  w 80% w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W głównym projekcie nie ma konserwacji pokrycia dachowego, które wykonane jest w ramach własnych środków. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSPIN Sp. z o.o. (łącznie za kwotę 1.698.888,08 zł.) W grudniu odebrano część prac, ale wykonawca nie przerywa ich. Zakończenie planowane jest na koniec marca 2018 r.

Drugą kosztowną inwestycją prowadzoną w 2017 r. jest budowa kanalizacji w Nowym Duninowie w ramach dużego projektu obejmującego część Nowego Duninowa, Karolewo i Nową Wieś. Wykonawcą jest firma Wod-Bud, która wykonała prace za kwotę brutto 1.572.800,00 zł, z czego 500 tys. zł to pożyczka udzielona przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podlegająca częściowemu umorzeniu.

Przyłączenia gospodarstw do sieci rozpoczną się wioną 2018 r. Ostateczny termin, w którym wykonawca może wykonać przyłącze to koniec czerwca 2018 r.

W projekcie budżetu na rok 2018 wójt zapisał ciąg dalszy kanalizacji obejmujący budowę sieci w Karolewie oraz wykonanie projektu sieci w Starym Duninowie.


Prawie 200 tys. zł kosztowała budowa drogi gminnej w Lipiankach. Zadanie zostało odebrane w październiku 2017 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych z Gostynina. Marszałek Województwa Mazowieckiego dofinansował budowę w 50% w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wykonaliśmy również dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej w Lipiankach oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie.

Rozpoczęliśmy przygotowania do wykonania inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Dwustronne porozumienie dotyczy budowy brakujących chodników przy drodze krajowej, budowę chodnika Nowy Duninów – Stary Duninów oraz wykonanie ścieżki rowerowej w Popłacinie. W budżecie gminy na 2018 r. wójt zaplanował środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

Jest też deklaracja GDDKiA w Warszawie dotycząca odwodnienia drogi krajowej w centrum Nowego Duninowa. Niezależnie od prac wykonanych przez zarządcę DK 62, wójt wiosną 2018 r. podejmie działania we własnym zakresie, zmierzające do poprawy warunków na Placu Strażackim.

Zakończono też projekt ochrony bioróżnorodności, ograniczenia negatywnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo i promocji lokalnych walorów turystycznych na terenie powiatu, realizowany przez Starostę Płockiego z udziałem środków UE. Luneta i rowery w Nowym Duninowie czekają na ciepły powiew wiosny, a z drzewa OZE w Soczewce już można korzystać.

Droga powiatowa do Grodzisk w budowie. Po odbiorze części prac wykonawca w porozumieniu z inwestorami, tj. Starostwem Powiatowym w Płocku, Gminą Nowy Duninów i Lasami Państwowymi, do wiosny wstrzymał roboty. Termin zakończenia prac uzgodniono na czerwiec 2018 r.

Zamknięto wydatki z funduszu sołeckiego. Łatwo nie było, ale wspólnie udało się dokończyć zadania.

Co z aktualności?

Dziś wójt składa wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych: ul. Parcelowa w Nowym Duninowie oraz droga gminna w Karolewie (ciąg dalszy drogi asfaltowej). Kosztorys opiewa na 400 tys. zł. Liczymy na 50% udział Marszałka.

Także do Marszałka wpłyną do 10 stycznia dwa wnioski o dofinansowanie zadań sołeckich. Po konsultacjach z sołtysami ustalono, że w najbliższym czasie aplikować o środki będą sołectwa: Nowy Duninów i Karolewo – Nowa Wieś. Na jedno zadanie przypada 10 tys. zł,  z czego połowę dokładamy z budżetu gminy. I tak sołectwo Nowy Duninów zaplanowało zmodernizowanie miejsca rekreacji przy boisku na ul. Włocławskiej, gdzie spotykają się mieszkańcy całej gminy podczas spotkań rekreacyjnych, a sołectwo Karolewo – Nowa Wieś będzie doposażało swoją świetlicę.

Jeśli mowa o miejscach rekreacji i zagospodarowania turystycznego warto wspomnieć, że: projekt przygotowany przez wójta dot. zagospodarowania plaży w Soczewce, projekt przygotowany przez OSP w Dzierząznie dot. remontu świetlicy oraz przygotowany przez GKS „Fala” Nowy Duninów dot. budowy siłowni zewnętrznej i wiaty rowerowej na terenie szkoły w Nowym Duninowie, przeszły pozytywnie pierwszy etap oceny. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia.

Szkoła w Lipiankach wciąż nie jest sprzedana. Wójt zainicjował dyskusję na temat stworzenia na jej bazie centrum kulturalno – rekreacyjnego dla mieszkańców Duninowa Dużego i Lipianek. Miałaby tam swoje zaplecze m.in. OSP Lipianki, Stowarzyszenie „Nasze Lipianki”. Miejsce to, w połączeniu z boiskiem, o którego utworzeniu informowaliśmy w mijającym roku niejednokrotnie, tworzyłoby ośrodek dla szerokiej grupy nie tylko mieszkańców tych dwóch sołectw, ale także gości i turystów oraz wspólnoty parafialnej. O ustaleniach w tej sprawie będziemy niebawem informowali.

To tyle na koniec 2017 roku i dobry początek 2018 r.

baner_nowyrok534

Wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku życzą Państwu Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.