sesja534

 INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 tj. z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2014-2018, na dzień 10 listopada 2017 r. ( piątek ) o godz. 10.00,  w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami;
 5. Informacja o powstającym na terenie naszej gminy Płockim Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
 6. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
 7. Informacja na temat podsumowania sezonu turystycznego 2017 w gminie Nowy Duninów;
 8. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego 2017/2018;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- projekt uchwały nr 1 –  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025;

- projekt uchwały nr 2 – uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2017 rok;

projekt uchwały nr 3 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu;

- projekt uchwały nr 4 – w sprawie zmiany uchwały nr 139/XVII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 r, w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Duninów;

- projekt uchwały nr 5 – w sprawie zmiany uchwały nr 142/XVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;

- projekt uchwały nr 6 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;

- projekt uchwały nr 7 – w sprawie obniżenia ceny żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2018 r.

projekt uchwały nr 8 - w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 roku;

projekt uchwały nr 9 – w sprawie opłaty targowej;

projekt uchwały nr 10 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;

- projekt uchwały nr 11 – w sprawie powołania zespołu do  zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych – nabór uzupełniający w kadencji 2016-2019;

projekt uchwały nr 12 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów;

projekt uchwały nr 13 – w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok;

 1.   Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych;
 2. Sprawy różne;
 3. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
 4. Przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Gminy;
 5. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Andrzej Pietrzak