XXII Sesja Rady Gminy Nowy Duninów za nami. Odbyła się w piątek 22 września 2017 r.

Radni podjęli 4 uchwały, w tym w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Nowy Duninów.

I tak cena zimnej wody z ujęć stanowiących własność gminy  wody wynosi obecnie 2,71 zł brutto za 1 m3 (było 2,61 zł).

Cena za odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6,45 zł brutto za 1 m3 ustalony wg wskazań wodomierzy zainstalowanych u użytkowników na ujęciu wody z wodociągu gminnego.

Cenę zimnej wody z ujęć nie stanowiących własności gminy ustala dostawca.

Cena z a 1m3 odprowadzanych ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami gminy Nowy Duninów, ustala właściciel oczyszczalni.

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków do kanalizacji zarówno gminnej jak i nie stanowiącej własności gminy przez użytkowników, którzy odprowadzają ścieki do zbiorczej studzienki kanalizacyjnej, której zasilanie energetyczne odbywa się na koszt gminy Nowy Duninów w wysokości wyższej o  1,19 zł brutto za 1 m3 wody ustalonej wg wskazań wodomierzy zainstalowanych u użytkowników na ujęciu wody z wodociągu gminnego – w stosunku do ceny ustalonej przez odbiorcę ścieków spoza terenu gminy (opłata energetyczna). Ta opłata pozostała bez zmian w stosunku do dotychczasowej stawki.

Opłata eksploatacyjna za każdy zainstalowany wodomierz pozostaje bez zmian, tj. 2,00 zł brutto miesięcznie.

Złożono również informacje z działalności podmiotów podległych (szkoła, GOK, GBP) będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej o naszych placówkach kulturalno – oświatowych zapraszamy do ich lektury.