Trwają obrady XX sesji Rady Gminy. W programie m.in. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
  • udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Pierwszą z uchwał dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok Radni podjęli jednogłośnie. Absolutorium Wójt Gminy uzyskał 14 głosami Radnych przy jednym wstrzymującym się.

Wszystkie uchwały dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://ugnowyduninow.bip.org.pl