Jak będzie wyglądało wsparcie finansowe dla OSP nie działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym ? Trudno dziś powiedzieć, Jest to kolejny obszar, który obejmuje postępująca centralizacja. Teraz o wsparciu dla strażaków ochotników nie będzie decydował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, ale MSWiA, które nie dofinansuje np. umundurowania strażaków.

Dlatego też Starosta Płocki uruchomił pilotażowy program Starostwa Powiatowego w Płocku, który ma na celu m.in. unowocześnienie wyposażenia niezbędnego m.in. do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, zwiększenie skuteczności bojowej i poszerzenie możliwości działania OSP z terenu powiatu. W ramach programu Starosta dofinansował w tym roku zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania. Nasi strażacy także otrzymali wsparcie od Starostwa. 19 maja 2017 r. w ośrodku „Mazowsze” w Soczewce, razem z innymi strażakami z powiatu płockiego, odebrali stosowne czeki, które pokryją 80% wnioskowanych wydatków. 20% kosztów tych zakupów uzupełni wójt z gminnej kasy. Przekazane przez starostę środki dla OSP z terenu gminy Nowy Duninów przeznaczone będą na zakup umundurowania i ubrań specjalnych.

Było to uroczyste spotkanie strażaków i samorządowców z całego naszego powiatu. Posłużyło ono również do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad przyszłością Ochotniczych Straży Pożarnych, które na naszym terenie funkcjonują od prawie wieku. Stąd też, jak podkreślał Wójt Gminy Mirosław Krysiak, “(…) trzeba dbać o kontynuację działalności tych jednostek. Strażacy Ochotnicy przetrwali niejeden trudny czas wspierając lokalne społeczności, ale bez wsparcia samorządów mogą mieć kłopoty z utrzymaniem wypracowanych przez wiele lat standardów.”

W ubiegłotygodniowym spotkaniu ze strażakami uczestniczyli Prezesi jednostek OSP oraz Prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP z powiatu płockiego. Symboliczne czeki wręczali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Iwona Sierocka – Wicestarosta, Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, Stefan Jakubowski i Krzysztof Wielec – członkowie Zarządu Powiatu Płockiego, Ewa Kowalak i Apolinary Gruszczyński – Radni Powiatu Płockiego; a także przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku w osobach: Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku; Druh Marek Ciećwierz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku; Druh Stanisław Wiśniewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku.

 „Ochotnicze Straże Pożarne skupiają społeczników – mówił Starosta Mariusz Bieniek, gotowych nieść pomoc każdego dnia, często narażając własne życie, stąd też ważne jest ich doposażenie w odpowiedni sprzęt i umundurowanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, powzięliśmy inicjatywę, aby w budżecie Powiatu Płockiego na 2017 r. zabezpieczyć środki na realizację tego przedsięwzięcia. Gratuluję strażakom i życzę powodzenia w dalszej działalności”.

Warto przy tym wspomnieć, że samorząd powiatowy zadeklarował utrzymanie uruchomionego dla strażaków programu w latach następnych.