ZgrpOgłoszenie o naborze nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 roku na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO,
poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –   „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO” – ogłoszenie nr   2/2017 z dnia 19.04.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 05.05.2017 roku.

Więcej informacji na stronie zgrp.bip.org.pl w zakładce Nabór pracowników – Nabory 2017 – młodszy referent ds. wymiaru i księgowości opłaty GO.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.