W grudniu 2015 roku Rada Gminy, po konsultacjach z mieszkańcami, a szczególnie rodzicami dzieci, podjęła uchwałę o likwidacji Filii w Lipiankach. W ostatnim roku istnienia szkoły naukę pobierało w niej 10 uczniów. Dziś budynek stoi pusty i sporadycznie wykorzystywany jest na potrzeby Zespołu Szkół w Nowym Duninowie i społeczności lokalnej. W ostatnim czasie mieszkańcy Lipianek i Duninowa Dużego opowiedzieli się za sprzedażą tej nieruchomości. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby lokalne.

W tej chwili podjęto działania zmierzające do komunalizacji części działki, na której stoją budynki gminne. Następnie zostaną wyodrębnione części: na potrzeby zorganizowania boiska i części, na której posadowiony jest pomnik postawiony w hołdzie mieszkańcom wsi Lipianki. Wydzielona zostanie również droga gminna.

Pozostała część nieruchomości z budynkami zostanie wystawiona do sprzedaży.

Wszystkich, którzy zainteresowanie są zakupem powyższej nieruchomości prosimy o kontakt z Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Panem Krzysztofem Piłatowiczem – tel.: 600 970 780 lub 24/ 261 02 36 wew. 110.

sp_lipianki_534