zdj. 12 luty 2016 rok


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j. t., z późn.zm.) zapraszam na  obrady XVIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2014-2018, w dniu 17 lutego 2017r. (piątek) godz. 1000, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami;
 5. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
 6. Informacja na temat przygotowania do realizacji inwestycji w roku 2017;
 7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Duninowie w roku 2016,
 8. Informacja z działalności Stowarzyszenia LKS „Wisła” w Nowym Duninowie za rok 2016,
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Fala” za rok 2016,
 10. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II półrocze 2016 roku,
 11. Ocena gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Duninów za 2016 rok,
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Nowy Duninów;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • projekt uchwały nr 1 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
 • projekt uchwały nr 2 – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok;
 • projekt uchwały nr 3 – w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów, gmina Nowy Duninów – etap I w miejscowości Nowy Duninów”
 • projekt uchwały nr 4 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Duninów;
 • projekt uchwały nr 5 – uchwała zmieniająca uchwałę nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie,
 • projekt uchwały nr 6 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2017-2019.
 • projekt uchwały nr 7 – w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Duninów na lata 2017-2021.
 1. Sprawy różne;
 2. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy;
 4. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy