Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wójt inicjuje prace nad projektem uchwały budżetowej, działając w ramach procedury wyznaczonej zapisami wspomnianej ustawy oraz uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (Rady Gminy) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do 15 listopada projekt budżetu wraz z załącznikami wójt przekazuje Radzie Gminy oraz do regionalnej izby obrachunkowej. RIO opiniuje projekt budżetu. Z dokumentem tym zapoznają się Radni Gminy, którzy następnie projekt uchwały budżetowej uchwalają. Cała procedura powinna być zakończona do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Czasu jest więc niewiele, ale i prace nad naszym budżetem są na ukończeniu. Trwa właśnie wspólne posiedzenie trzech Komisji. Na czwartek, 29 grudnia 2016 r., na godz. 10.00 zaplanowano obrady XVII sesji Rady Gminy, potocznie zwane sesją budżetową.

Uchwalony budżet gminy na rok 2017 będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (http://ugnowyduninow.bip.org.pl/).