Zakończono I etap prac rewaloryzacyjnych parku w Soczewce, gmina Nowy Duninów, przy wsparciu WFOŚiGW w Warszawie.

soczewka534

W miesiącu listopadzie 2016r zakończone zostały prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz wykonane nasadzenia drzew i krzewów w zabytkowym parku przyległym do budynku dworskiego w Soczewce. Zespół dworsko-parkowy jest wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 78/1975.

            Realizacja projektu pn.Prace pielęgnacyjne drzew i uzupełnienie nasadzeń w parku zabytkowym w miejscowości Soczewka, gm. Nowy Duninów” wynikła z konieczności poprawy zdrowotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów znajdujących się na terenie zabytkowego parku, co przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu parkowego starodrzewu.

            W efekcie wykonanych prac uzyskano poprawę walorów krajobrazowych oraz wizualno – estetycznych kompleksu dworsko-parkowego. Dosadzenia drzew pozwoliły uzupełnić i przywrócić kompozycje terenu wokół zabytkowego dworu a dodatkowe nasadzenia krzewów na granicy parku stanowią domknięcie widoków i stworzenie dla nich naturalnych kulis.

            Zadanie było realizowane na obszarze terenu o powierzchni ok.1,6 ha. Zakres realizowanych prac obejmował:

– wykonanie pielęgnacji starodrzewu, w tym pomników przyrody, w ilości 82 szt. drzew;
– wykonanie nasadzeń w ilości 51 szt. drzew (lip i klonów);

– wykonanie nasadzeń krzewów w ilości 450 szt. cisów.

 534logoWFOSiGWwWarszawie

Wykonanie pełnego zakresu prac  było możliwe dzięki blisko 90%  dofinansowaniu zadania przez   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość projektu wyniosła:  133 751,59 zł (netto). Kwota dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie:  118 500,00 zł.

W 2017 roku planowane są dalsze prace w parku związane z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu parku.