ug_infoCentralny Port Komunikacyjny – trwają konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2020 r. Zachęcamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, rady sołeckie do zapoznania się z materiałami i aktywnego udziału w konsultacjach.

Gmina Nowy Duninów zgłasza sprzeciw wobec proponowanego przebiegu linii kolejowej nr 5 na terenie gminy Nowy Duninów, niesie za sobą znaczne uciążliwości dla mieszkańców poprzez wysokie prawdopodobieństwo występowania kolizji z istniejąca już zabudową. W naszej ocenie proponowana inwestycja naruszy ład i porządek, stanowiąc przy tym utrudnienia w zakresie zagospodarowania i wykorzystania inwestycyjnego tego obszaru.

Z punktu widzenia Wójta Gminy Nowy Duninów sprawą nadrzędną jest podejmowanie wszelkich inicjatyw, zmierzających do ochrony prawa własności i komfortu życia mieszkańców.  Zachęcamy do zapoznania się z założeniami dokumentów  oraz poparcia naszych działań poprzez składanie indywidualnych wniosków.


Konsultacje SOOŚ – Centralny Port Komunikacyjny (cpk.pl)