ug_infoWójt Gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w gminie Nowy Duninów”.
Niniejsze konsultacje mają pomóc gminie Nowy Duninów w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opracowaniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w tym zakresie.
Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w gminie Nowy Duninów, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek edukacyjnych, kulturalnych, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

Ankieta jest anonimowa i przeznaczona do osób starszych, chorych i mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na: ograniczoną sprawność, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, niewidomych, słabowidzących i innych. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy Nowy Duninów w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.


Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 31 lipca 2020 roku i potrwają do dn. 7 sierpnia 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:

1.    Zbierania ankiet w postaci papierowej. Ankiety mogą być składane w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów w sekretariacie pokój nr 11.

2.    Zbierania ankiet w postaci elektronicznej. Ankiety mogą być przesyłane na adres email ug@nowyduninow.info.pl

Konsultacje zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. Osoba odpowiedzialna
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie gminy Nowy Duninów jest Katarzyna Majchrowska tel. 24 261 02 36 wew. 116.
============
Ankieta – pobierz plik pdf lub pobierz plik docx
Pełna treść ogłoszenia o konsultacjach – pobierz plik docx .